SFS 2018:135 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 2018:135 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
180135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 8 mars 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1300) om krigs-

materiel

dels att nuvarande 23 a § ska betecknas 38 §,
dels att 1, 3, 4, 10�12, 17, 20 b och 27 §§ och den nya 38 § ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 23 a § ska sättas närmast före 38 §,
dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 27 a och 31�37 §§ av följande

lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller dels materiel som är utformad för militärt bruk och

som enligt regeringens föreskrifter utgör krigsmateriel, dels tekniskt stöd av-
seende krigsmateriel som enligt regeringens föreskrifter utgör tekniskt bi-
stånd.

Tillstånd enligt denna lag får lämnas endast om det finns säkerhets- eller

försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges internationella
förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt.

3 §

3

Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet utan tillstånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav

för

1. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i de fall som avses i 4 kap. 1 §

vapenlagen (1996:67),

2. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverkarens

eget bruk,

3. årlig tillverkning för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för

forskningsändamål av högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras
som krigsmateriel.

4 §

4

Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar

rörande krigsmateriel och metoder för framställning av sådan materiel samt
verksamhet som avser tillhandahållande av tekniskt bistånd till någon i utlan-
det får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.

1 Prop. 2017/18:23, bet. 2017/18:UU9, rskr. 2017/18:163.

2 Senaste lydelse 2011:849.

3 Senaste lydelse 1996:68. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2011:849. �ndringen innebär att tredje och fjärde styckena tas bort.

SFS 2018:135

Utkom från trycket
den 27 mars 2018

background image

2

SFS 2018:135

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadig-

varande vistas här får inte heller utom landet bedriva sådan verksamhet utan
tillstånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet en-

ligt första och andra styckena i fråga om sådan handel med skjutvapen som
regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1996:67) eller sådan hantering av
ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom föreskrifterna i
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

10 §

5

Militärt inriktad utbildning av personer som inte är svenska medborg-

are får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadig-

varande vistas här får inte heller utom landet yrkesmässigt bedriva sådan ut-
bildning utan tillstånd.

Om inte annat följer av 4 § behövs inte tillstånd för utbildning som anord-

nas av statliga myndigheter som inte är affärsverk eller som anordnas i sam-
band med försäljning av krigsmateriel eller för de anställda i sådana företag
som har tillstånd att tillverka krigsmateriel.

11 §

6

Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska, enligt de föreskrifter som

regeringen meddelar, lämna redovisning till Inspektionen för strategiska pro-
dukter

1. om den marknadsföring av krigsmateriel eller tekniskt bistånd som be-

drivs i utlandet,

2. om åtgärder som syftar till avtal som är tillståndspliktigt enligt 7 eller

8 §.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet

och om undantag från denna. Inspektionen för strategiska produkter får i det
enskilda fallet medge undantag från sådan redovisningsskyldighet.

12 §

7

Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska underrätta Inspektionen för

strategiska produkter innan anbud lämnas eller, där anbudsförfarande inte
förekommer, innan avtal ingås om

1. tillhandahållande av krigsmateriel eller tekniskt bistånd till någon i ut-

landet,

2. upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt som avses i 7 §, eller
3. tillverkning, tillhandahållande av tekniskt bistånd eller utveckling av

krigsmateriel eller metod för framställning av krigsmateriel som avses i 8 §.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om senaste tidpunkt för

underrättelse och om undantag från underrättelseskyldigheten. Inspektionen
för strategiska produkter får i enskilda fall medge undantag från underrättel-
seskyldighet.

Inspektionen får i det enskilda fallet förbjuda att sådant anbud lämnas eller

avtal ingås som avses i första stycket.

5 Senaste lydelse 1995:1659.

6 Senaste lydelse 2011:849.

7 Senaste lydelse 2011:849.

background image

3

SFS 2018:135

17 §

8

Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska, enligt de föreskrifter som

regeringen meddelar, lämna uppgifter till Inspektionen för strategiska produk-
ter om ägande i utländska rättssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning,
marknadsföring eller försäljning av krigsmateriel eller som tillhandahåller
tekniskt bistånd.

20 b §

9

Den som för första gången avser att använda ett generellt tillstånd

ska underrätta Inspektionen för strategiska produkter om det.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om underrättelseskyldigheten.

27 §

10

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att göra en sådan anmälan som avses i 21 §,
2. i annat fall än som avses i 25 eller 26 § lämnar en oriktig uppgift i ansö-

kan om tillstånd eller i annan handling som är av betydelse för prövningen av
ett ärende enligt denna lag eller som är av betydelse ur kontrollsynpunkt och
som annars ges in till tillsynsmyndigheten,

3. åsidosätter ett villkor i ett tillstånd som har meddelats med stöd av denna

lag,

4. bryter mot 20 a §,
5. bryter mot ett skriftligt åtagande som har getts in till Inspektionen för

strategiska produkter enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av
10 b § andra stycket.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

27 a §

Till böter döms den som, i annat fall än som avses i 31 § första

stycket, uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en kontroll- eller ord-
ningsbestämmelse som har meddelats med stöd av denna lag.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

31 §

En sanktionsavgift ska tas ut av den som inte fullgör sin skyldighet att

1. lämna underrättelse enligt 12 eller 20 b §,
2. lämna uppgifter enligt 15 a, 17 eller 20 c §,
3. lämna redovisning enligt 11 §, eller
4. lämna deklaration enligt 19 §.
Avgiften ska tillfalla staten.

32 §

Den avgiftsskyldige får helt eller delvis befrias från sanktionsavgift om

det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska
det särskilt beaktas

1. om överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige

varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka,

2. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen, eller
3. om avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen.

8 Senaste lydelse 2011:849.

9 Senaste lydelse 2011:849.

10 Senaste lydelse 2011:849.

background image

4

SFS 2018:135

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

33 §

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana sanktions-

avgifter som ska tas ut enligt 31 §.

Av föreskrifterna ska det framgå hur sanktionsavgiften ska beräknas, så att

avgiftens storlek kan fastställas med direkt ledning av den angivna beräk-
ningsgrunden. Avgiften ska vara lägst 3 000 kronor och högst 200 000 kro-
nor.

34 § Inspektionen för strategiska produkter beslutar om sanktionsavgift enligt
denna lag.

Innan myndigheten beslutar om en avgift ska den som avgiften gäller ges

tillfälle att yttra sig.

35 §

En sanktionsavgift får tas ut endast om den som avgiften gäller har fått

tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna enligt 31 § att
besluta om avgift har inträffat.

36 §

Om sanktionsavgift inte betalas när beslutet om avgift fått laga kraft,

ska Inspektionen för strategiska produkter lämna den obetalda avgiften för in-
drivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indriv-
ning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt
utsökningsbalken.

37 §

En sanktionsavgift faller bort i den utsträckning som verkställighet inte

har skett inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.

38 §

11

Beslut av Inspektionen för strategiska produkter får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol när det gäller beslut att

1. vägra certifiering vid en prövning enligt 10 a §,
2. återkalla ett tillstånd eller en certifiering enligt 16 §,
3. en leverantör inte får utnyttja ett generellt tillstånd enligt 16 §,
4. utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av tekniskt bistånd

utanför landet till ett annat land inom EES enligt ett generellt tillstånd tills
vidare inte får ske till en viss certifierad mottagare enligt 16 a §,

5. bestämma en avgift enligt 22 §, och
6. ta ut en sanktionsavgift enligt 31 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra förvaltningsbeslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2018.
2. För den som före ikraftträdandet har beviljats tillstånd enligt 3 § gäller

4 § i den äldre lydelsen t.o.m. den 14 april 2021.

3. �ldre föreskrifter gäller i fråga om överträdelser av 12, 15 a, 17, 20 b

och 20 c §§ som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Utrikesdepartementet)

11 Senaste lydelse av tidigare 23 a § 2011:849.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.