SFS 1994:122 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 1994:122 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
SFS 1994_122 Lag om ändring i lagen (1992_1300) om krigsmateriel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:122

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 24 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 21 §§ lagen (1992:1300) om

krigsmateriel skall ha följande lydelse.

3 § Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet utan tillstånd av rege-
ringen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillstånds-

krav för

1. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i de fall som avses i 24 § första

stycket vapenlagen (1973:1176),

2. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverka-

rens eget bruk,

3. årlig tillverkning för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för

forskningsändamål av högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras
som krigsmateriel.

1

Prop. 1993/94:120, bet. 1993/94: UU12, rskr. 1993/94:174.

233

Utkom från trycket
den 7 april 1994

background image

SFS 1994:122

Bestämmelsen i första stycket gäller inte för sådana statliga myndigheter

som inte är affärsverk.

21 § Den som har tillstånd enligt denna lag är skyldig att vid ändring i
förhållanden som tagits upp i tillståndsansökan anmäla detta till regering-
en i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelar.

Om tillståndet avser tillverkning av kemiska produkter, skall tillstånds-

havaren till regeringen eller till den myndighet som regeringen bestämmer
i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelar anmäla ändringar i
verksamheten som planeras för pågående kalenderår.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ULF DINKELSPIEL

Pernilla Lindh
(Utrikesdepartementet)

234

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.