SFS 1995:1659 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 1995:1659 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
SFS 1995_1659 Lag om ändring i lagen (1992_1300) om krigsmateriel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3341

SFS 1995:1659
Utkom från trycket
den 4 januari 1996

Lag

om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 21 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1300) om

krigsmateriel

dels att 1, 4-12, 16-20, 22, 23, 25 och 27 §§, rubriken närmast före 1 §

samt övergångsbestämmelserna till lagen skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 a och 23 a §§, samt

närmast före 23 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag har avseende på vapen, ammunition och annan för militärt

bruk utformad materiel som enligt regeringens föreskrifter utgör krigs-
materiel.

Tillstånd enligt denna lag får lämnas endast om det finns säkerhets- eller

försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespoli-
tik.

1

Prop. 1995/96:31, bet. 1995/96:UU3, rskr. 1995/96:93.

background image

3342

2

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 1995:1659

1 a § Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd,

förbud och undantag i enskilda fall enligt denna lag.

Inspektionen skall med eget yttrande lämna över ett ärende till regering-

ens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av sär-
skild vikt.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om överlämnande av

ärenden till regeringen.

4 § Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfin-
ningar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av sådan
materiel får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigva-

rande vistas här får inte heller utom landet bedriva sådan verksamhet utan till-
stånd.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte för sådana statliga

myndigheter som inte är affärsverk.

Tillstånd enligt första eller andra stycket behövs inte för verksamhet som

avser tillhandahållande av krigsmateriel till svenska statliga myndigheter

eller sådana tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det
slag tillhandahållandet gäller. Inte heller behöver innehavare av tillverk-
ningstillstånd ha tillstånd enligt första eller andra stycket, om verksamheten
avser tillhandahållande av krigsmateriel som tillhör tillståndshavaren och
som finns inom landet eller tillhandahållande av uppfinning eller metod för
framställning av krigsmateriel till svenska statliga myndigheter eller sådana
tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det slag tillhanda-
hållandet gäller.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet

enligt första och andra styckena i fråga om sådan handel med skjutvapen
som regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1973:1176) eller sådan
hantering av ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom
föreskrifterna i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

5 § Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller
stadigvarande vistas här får inte utan tillstånd i det enskilda fallet till någon
i utlandet tillhandahålla krigsmateriel som finns i utlandet eller uppfinning
rörande krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel.

6 §2 Krigsmateriel får inte föras ut ur landet utan tillstånd, om inte annat
följer av denna lag eller annan författning. I fråga om programvara likställs
med utförsel överföring till utlandet genom telekommunikation eller på
annat liknande sätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om utförsel av

1. skjutvapen och tillhörande ammunition för enskilds persons räkning

samt skjutvapen och därtill hörande ammunition för användning vid jakt,
tävling eller övning utom riket,

2. skjutvapen för reparation, översyn eller annan liknande åtgärd,
3. skjutvapen som förts in i landet för åtgärd som avses i 2,
4. sådana jakt- och tävlingsskjutvapen och tillhörande ammunition som

background image

3343

SFS 1995:1659

har förts in i landet i enlighet med bestämmelserna i 16 § 2 vapenlagen

(1973:1176).

7 § Avtal som innebär upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt till
någon i utlandet får inte ingås här i landet utan tillstånd.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller sta-

digvarande vistas här får inte heller utom landet ingå sådant avtal utan
tillstånd.

8 § Avtal med någon utom landet om att gemensamt med denne eller för
hans räkning utveckla krigsmateriel eller metod för framställning av sådan
materiel eller om att gemensamt tillverka krigsmateriel får inte ingås här i
landet utan tillstånd.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller sta-

digvarande vistas här får inte heller utom landet ingå sådant avtal utan
tillstånd.

9 § Avtal om tillägg till eller ändring av avtal av det slag som kräver
tillstånd enligt 7 eller 8 § får inte ingås utan tillstånd, om tillägget eller
ändringen avser

1. den materiel som omfattas av avtalet,

2. vidareupplåtelse eller vidareöverlåtelse av rätt enligt avtalet,
3. rätt att tillhandahålla krigsmateriel till mottagare som inte angivits ti-

digare,

4. förlängning av avtalets giltighetstid, eller
5. bestämmelser om sekretess.

10 § Militärt inriktad utbildning av personer som inte är svenska
medborgare får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller sta-

digvarande vistas här får inte heller utom landet yrkesmässigt bedriva så-
dan utbildning utan tillstånd.

Tillstånd behövs inte för utbildning som anordnas av statliga myndighe-

ter som inte är affärsverk eller som anordnas i samband med försäljning av
krigsmateriel eller för de anställda i sådana företag som har tillstånd att
tillverka krigsmateriel.

11 § Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksom svenska statliga
myndigheter som bedriver motsvarande verksamhet skall, i den ordning

regeringen föreskriver, lämna redovisning till Inspektionen för strategiska
produkter

1. om den marknadsföring av krigsmateriel som bedrivs i utlandet,

2. om åtgärder som syftar till avtal som är tillståndspliktigt enligt 7 eller

8 §.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet

och om undantag från denna. Inspektionen för strategiska produkter får i
det enskilda fallet medge undantag från sådan redovisningsskyldighet.

12 §3 Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksom svenska statliga
myndigheter som bedriver motsvarande verksamhet skall underrätta In-

3

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

SFS 1995:1659

spektionen för strategiska produkter innan anbud lämnas eller, där an-
budsförfarande inte förekommer, innan avtal ingås om

1. tillhandahållande av krigsmateriel till någon i utlandet,

2. upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt som avses i 7 §, eller
3. tillverkning eller utveckling av krigsmateriel eller metod för fram-

ställning av krigsmateriel som avses i 8 §.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om senaste tidpunkt för un-

derrättelse och om undantag från underrättelseskyldigheten. Inspektionen-
för strategiska produkter får i enskilda fall medge undantag från underrät-
telseskyldighet.

Inspektionen får i det enskilda fallet förbjuda att sådant anbud lämnas

eller avtal ingås som avses i första stycket.

16 § Tillstånd enligt 3-10 §§ kan återkallas, om tillståndshavaren

åsidosatt en föreskrift i denna lag eller föreskrift, villkor eller bestämmelse
som har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda

skäl till återkallelse.

En återkallelse får inte avse tillstånd till avtal enligt någon av 7-9 §§ som

redan ingåtts.

En återkallelse gäller med omedelbar verkan, om inte något annat beslu-

tas.

17 § Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksom svensk statlig
myndighet som bedriver motsvarande verksamhet utan att behöva tillstånd
skall, enligt de föreskrifter som regeringen meddelar, lämna uppgifter till

Inspektionen för strategiska produkter om ägande i utländska rättssubjekt
som bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring eller försäljning av
krigsmateriel.

18 § Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § skall stå under tillsyn av

Inspektionen för strategiska produkter. Regeringen får meddela föreskrifter
om tillsynen.

19 § Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § skall, enligt de närmare

föreskrifter som regeringen meddelar, till Inspektionen för strategiska
produkter lämna deklaration på heder och samvete rörande den verksamhet
för vilken tillstånd har meddelats.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att

lämna deklaration.

Regeringen får meddela föreskrifter om att

1. den som har tillstånd enligt 6 § skall lämna uppgifter om krigsmateriel

som förts ut ur landet,

2. den som har tillstånd enligt 7 eller 8 § skall lämna uppgifter om in-

gångna avtal.

20 § Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § skall efter anmodan av
Inspektionen för strategiska produkter lämna de upplysningar och hand-
lingar som behövs för kontrollen samt lämna inspektionen tillträde till de

lokaler där verksamheten bedrivs. Inspektionen har rätt att anlita biträde
från andra statliga myndigheter i sin tillsyn.

3344

background image

SFS 1995:1659

3345

22 § För att täcka statens kostnader för Inspektionen för strategiska
produkter skall den som har tillstånd att tillverka krigsmateriel enligt denna

lag eller den som tillverkar produkter som omfattas av inspektionens tillsyn

enligt 16 § lagen (1991:341) om strategiska produkter årligen betala en
avgift, om det fakturerade värdet av tillverkarens sålda produkter av dessa
slag under året överstiger 2 500 000 kr. Inspektionen bestämmer avgiften

efter ett för samtliga avgiftsskyldiga lika förhållande till det fakturerade
värdet.

23 § Om en revisor i sin granskningsverksamhet har anmärkt på ett
företags efterlevnad av bestämmelserna enligt denna lag och anmärkningen
har framförts i en sådan revisionsberättelse som sägs i 10 kap. 10 § aktie-
bolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 10 § lagen (1980:1103) om årsredo-

visning m.m. i vissa företag, skall han genast sända in en kopia av
revisionsberättelsen till Inspektionen för strategiska produkter. En revisor
vid en svensk statlig myndighet har motsvarande skyldighet.

23 a § Beslut av Inspektionen för strategiska produkter att återkalla ett
tillstånd enligt 16 § eller att bestämma en avgift enligt 22 § får överklagas
hos allmän föivaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra förvaltningsbeslut enligt denna lag får inte överklagas.

25 § Den som bryter mot någon av 3-5 §§ eller 7-10 §§ eller mot förbud
som har meddelats med stöd av 12 § döms,

1. om gärningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst två

år,

2. om gärningen har skett av oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst

sex månader.

Den som uppsåtligen genom vilseledande förmår Inspektionen för stra-

tegiska produkter eller regeringen att lämna tillstånd enligt någon av 3-5 §§
eller 7-10 §§ och därigenom föranleder att avtal fullföljs eller tillhandahål-
lande kommer till stånd döms till böter eller fängelse i högst två år. Om
gärningen har skett av oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i högst sex
månader.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

27 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att lämna underrättelse enligt 12 § eller att lämna uppgifter

enligt 17 §,

2. underlåter att göra sådan anmälan som avses i 21 §,

3. i annat fall än som avses i 25 eller 26 § lämnar en oriktig uppgift i an-

sökan om tillstånd eller i annan handling som är av betydelse för prövning-
en av ett ärende enligt denna lag eller som annars ges in till tillsynsmyn-
digheten,

4. åsidosätter ett villkor eller bryter mot en kontroll- eller ordningsbe-

stämmelse som har meddelats med stöd av denna lag.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

�verklagande

background image

SFS 1995:1659

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993, då lagen (1983:1034) om

kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. och lagen (1988:558)
om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. skall upphöra att gälla.

Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre lag skall vid tillämpning-

en av den nya lagen anses som meddelat enligt denna.

Beträffande tillstånd att tillverka krigsmateriel som har meddelats

svenskt aktiebolag eller handelsbolag före den 1 januari 1993 får Inspektio-
nen för strategiska produkter bestämma att tidigare meddelade villkor avse-

ende ägandet ändras. Beträffande tillstånd som har meddelats svenskt ak-
tiebolag före nämnda datum får inspektionen vidare bestämma att tillstån-
det skall förenas med villkor om att nya styrelseledamöter och suppleanter
för dem samt verkställande direktör i bolaget skall vara svenska medborga-
re och bosatta i Sverige. Om sådana villkor åsidosätts får tillståndet återkal-
las.

Bestämmelserna i 9 § skall tillämpas på avtal av det slag som avses i 7

eller 8 §, även om avtalet på grund av äldre bestämmelser inte krävt till-
stånd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

2. Avgifter enligt 22 § för år 1996 skall beräknas för tiden februari-

december. Som villkor för att en tillverkare skall vara avgiftsskyldig gäller
då att det fakturerade värdet av sålda produkter under den tiden överstiger
elva tolftedelar av 2 500 000 kr.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Lotty Nordling

(Utrikesdepartementet)

3346

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.