SFS 1995:1660 Lag om ändring i lagen (1994:122) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 1995:1660 Lag om ändring i lagen (1994:122) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
SFS 1995_1660 Lag om ändring i lagen (1994_122) om ändring i lagen (1992_1300) om krigsmateriel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1660
Utkom från trycket
den 4 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:122) om ändring i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 21 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:122) om änd-

ring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel att 3 och 21 §§ samt ikraftträ-
dandebestämmelsen skall ha följande lydelse.

3 § Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet utan tillstånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav

för

1. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i de fall som avses i 24 §

första stycket vapenlagen (1973:1176),

2. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverka-

rens eget bruk,

3346

1

Prop. 1995/96:31, bet. 1995/96:UU3, rskr. 1995/96:93.

background image

3. årlig tillverkning för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för

forskningsändamål av högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras

som krigsmateriel.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte för sådana statliga myndigheter

som inte är affärsverk.

21 § Den som har tillstånd enligt denna lag är skyldig att vid ändring i
förhållanden som tagits upp i tillståndsansökan anmäla detta till
Inspektionen för strategiska produkter i enlighet med de föreskrifter som
regeringen meddelar.

Om tillståndet avser tillverkning av kemiska produkter, skall tillstånds-

hav aren till inspektionen i enlighet med de föreskrifter som regeringen
meddelar anmäla ändringar i verksamheten som planeras för pågående
kalenderår.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Lotty Nordling
(Utrikesdepartementet)

SFS 1995:1660

3347

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.