SFS 1996:68 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 1996:68 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
SFS 1996_68 Lag om ändring i lagen (1992_1300) om krigsmateriel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

123

SFS 1996:68
Utkom från trycket
den 27 februari 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 8 februari 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3,4 och 6 §§ lagen (1992:1300)

om krigsmateriel skall ha följande lydelse.

3 §2 Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet utan tillstånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillstånds-

krav för

1. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i de fall som avses i

4 kap. 1 § vapenlagen (1996:67),

2. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för till-

verkarens eget bruk,

3. årlig tillverkning för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för

forskningsändamål av högst 100 gram kemiska produkter som klassifice-
ras som krigsmateriel.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte för sådana statliga myndig-

heter som inte är affärsverk.

4 §3 Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfin-

ningar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av sådan
materiel får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.

1

Prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12, rskr. 1995/96:146.

2

Senaste lydelse 1995:1660.

3

Senaste lydelse 1995:1659.

background image

SFS 1996:68

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller

stadigvarande vistas här får inte heller utom landet bedriva sådan verk-
samhet utan tillstånd.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte för sådana stat-

liga myndigheter som inte är affärsverk.

Tillstånd enligt första eller andra stycket behövs inte för verksamhet

som avser tillhandahållande av krigsmateriel till svenska statliga myndig-
heter eller sådana tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel
av det slag tillhandahållandet gäller. Inte heller behöver innehavare av
tillverkningstillstånd ha tillstånd enligt första eller andra stycket, om

verksamheten avser tillhandahållande av krigsmateriel som tillhör till-
ståndshavaren och som finns inom landet eller tillhandahållande av upp-
finning eller metod för framställning av krigsmateriel till svenska statliga
myndigheter eller sådana tillverkare som har tillstånd att tillverka krigs-
materiel av det slag tillhandahållandet gäller.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskra-

vet enligt första och andra styckena i fråga om sådan handel med
skjutvapen som regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1996:67)
eller sådan hantering av ammunition eller annan explosiv vara som
regleras genom föreskrifterna i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor.

6 §4 Krigsmateriel får inte föras ut ur landet utan tillstånd, om inte annat
följer av denna lag eller annan författning. I fråga om programvara lik-
ställs med utförsel överföring till utlandet genom telekommunikation eller
på annat liknande sätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om utförsel av

1. skjutvapen och tillhörande ammunition för enskild persons räkning

samt skjutvapen och därtill hörande ammunition för användning vid jakt,
tävling eller övning utom riket,

2. skjutvapen för reparation, översyn eller annan liknande åtgärd,
3. skjutvapen som förts in i landet för åtgärd som avses i 2,
4. sådana jakt- och tävlingsskjutvapen och tillhörande ammunition

som har förts in i landet i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 13 §
b vapenlagen (1996:67).

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Lotty Nordling

(Utrikesdepartementet)

4

Senaste lydelse 1995:1659.

124

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.