SFS 1998:771 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 1998:771 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
980771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § lagen (1992:1300) om

krigsmateriel

2 skall ha följande lydelse.

23 § Om en revisor i sin granskningsverksamhet har anmärkt på ett
företags efterlevnad av bestämmelserna enligt denna lag och anmärkningen
har framförts i en sådan revisionsberättelse som sägs i 10 kap. 5 § aktie-
bolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 10 § lagen (1980:1103) om årsredo-
visning m.m. i vissa företag, skall han genast sända in en kopia av
revisionsberättelsen till Inspektionen för strategiska produkter. En revisor
vid en svensk statlig myndighet har motsvarande skyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Lotty Nordling
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257.

2

Lagen omtryckt 1997:689.

Svensk författningssamling

SFS 1998:771
Utkom från trycket
den 7 juli 1998

3 SFS 1998:760�807

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.