SFS 1999:1101 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 1999:1101 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
991101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 23 § lagen (1992:1300) om krigs-

materiel

2

skall ha följande lydelse.

23 §

3

Om en revisor i sin granskningsverksamhet har anmärkt på ett före-

tags efterlevnad av bestämmelserna enligt denna lag och anmärkningen har
framförts i en sådan revisionsberättelse som sägs i 10 kap. 5 § aktiebolagsla-
gen (1975:1385) eller 6 § revisionslagen (1999:1079), skall han genast
sända in en kopia av revisionsberättelsen till Inspektionen för strategiska
produkter. En revisor vid en svensk statlig myndighet har motsvarande skyl-
dighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lotty Nordling
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Lagen omtryckt 1997:689.

3

Senaste lydelse 1998:771.

SFS 1999:1101

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.