SFS 2010:1013 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 2010:1013 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
101013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1992:1300) om krigs-

materiel

2 ska ha följande lydelse.

4 §

Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinnin-

gar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av sådan materiel
får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadig-

varande vistas här får inte heller utom landet bedriva sådan verksamhet utan
tillstånd.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte för sådana statliga

myndigheter som inte är affärsverk.

Tillstånd enligt första eller andra stycket behövs inte för verksamhet som

avser tillhandahållande av krigsmateriel till svenska statliga myndigheter
eller sådana tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det
slag tillhandahållandet gäller. Inte heller behöver innehavare av tillverk-
ningstillstånd ha tillstånd enligt första eller andra stycket, om verksamheten
avser tillhandahållande av krigsmateriel som tillhör tillståndshavaren och
som finns inom landet eller tillhandahållande av uppfinning eller metod för
framställning av krigsmateriel till svenska statliga myndigheter eller sådana
tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det slag tillhanda-
hållandet gäller.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet

enligt första och andra styckena i fråga om sådan handel med skjutvapen
som regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1996:67) eller sådan
hantering av ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom före-
skrifterna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380.

2 Lagen omtryckt 1997:689.

SFS 2010:1013

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.