SFS 1994:118 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen / SFS 1994:118 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
SFS 1994_118 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:118
Utkom från trycket
den 7 april 1994

Lag
om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention
om förbud mot kemiska vapen;

utfärdad den 24 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i Förenta nationer-

nas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och an-
vändning av kemiska vapen samt om deras förstöring.

2 § Om en anläggning i Sverige skall inspekteras, fattar regeringen de
beslut som behövs för att inspektionen skall kunna genomföras. Regering-

1

Prop. 1993/94: 120, bet. 1993/94: UU 12, rskr. 1993/94: 174.

228

background image

SFS 1994:118

en skall därvid närmare ange de åtgärder som får företas vid inspektionen
samt utse en myndighet med uppgift att närvara vid inspektionen och att
biträda den internationella inspektionsgruppen.

3 § Innan regeringen fattar beslut om en inspektion skall den som kan
komma att beröras av inspektionen ges tillfälle att yttra sig, om detta kan
göras inom den tid som står till förfogande. Tillfälle till yttrande behöver

inte ges om det kan befaras att inspektionens genomförande därigenom
skulle bli allvarligt försvårat eller det annars finns särskilda skäl att avstå

från yttrande.

4 § En inspektion får, om det följer av Sveriges åtagande enligt konven-
tionen, innefatta

1. att en internationell inspektionsgrupp tillsammans med observatörer

och representanter för en svensk myndighet ges tillträde till ett område, en
byggnad, en fabrik eller någon annan anläggning under svensk jurisdik-
tion,

2. att godstrafik från den anläggning som avses med inspektionen stop-

pas och kontrolleras,

3. att prover tas från egendom som omfattas av inspektionen, och

4. att inspektionsgruppen tillåts att ta med sig och använda mätappara-

tur och annan teknisk utrustning för att samla in och registrera uppgifter.

En inspektion får inte innefatta tillträde till ett utrymme som utgör

någons bostad.

5 § Den myndighet som regeringen utsett att närvara vid inspektionen
får besluta i frågor som avser verkställighet av regeringens beslut. En sådan
fråga skall dock hänskjutas till regeringen, om den internationella inspek-
tionsgruppen begär det eller frågan annars är av särskild vikt. Om en fråga
rör någon enskilds rätt, skall den hänskjutas till regeringen också på
begäran av den enskilde.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att verkställa

ett beslut enligt denna lag.

6 § Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas intresset av att

skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet och företagshemligheter.

MARGARETHA AF UGGLAS
(Utrikesdepartementet)

CARL BILDT

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

229

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.