SFS 1994:2076 Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m. m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. / SFS 1994:2076 Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m. m.
SFS 1994_2076 Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

7270

SFS 1994:2076 Lag

om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom
totalförsvaret m. m.;

Utkom från trycket
den 11 januari 1995

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall

gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör

1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2. som reservofficer,
3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt

åtagande,

4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för

beredskapsändamål eller

5. i utlandsstyrkan i Försvarsmakten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ANNA HEDBORG
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöUl, rskr. 1994/95:78.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.