SFS 2010:460 Lag om ändring i lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. / SFS 2010:460 Lag om ändring i lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.
100460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:2076) om skydd för
anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret
m.m.;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1994:2076) om skydd för

anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

2 ska ha följande

lydelse.

Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska

gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör

1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2. som reservofficer,
3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åta-

gande,

4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för be-

redskapsändamål,

5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats, eller
6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.

2 Senaste lydelse 2010:459.

SFS 2010:460

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.