SFS 2014:773 Lag om ändring i lagen (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar / SFS 2014:773 Lag om ändring i lagen (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
140773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1702) om inspektioner
enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt
förbud mot kärnsprängningar;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1998:1702) om inspek-

tioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärn-
sprängningar ska ha följande lydelse.

5 §

Polismyndigheten ska på begäran av regeringen eller av den myndighet

som avses i 2 § första stycket lämna det biträde som kan behövas för att ett
beslut enligt denna lag ska kunna verkställas.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:773

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.