SFS 2012:218 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1998:620) om belastningsregister / SFS 2012:218 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
120218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1998:620) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

11 §

Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk myndighet eller en

mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell över-
enskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller av
en EU-rättsakt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

SFS 2012:218

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.