SFS 2012:762 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1998:620) om belastningsregister / SFS 2012:762 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
120762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:620) om be-

lastningsregister

dels att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 4 a, 12 a, 17 a och

21 §§, samt närmast före 21 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 a §

Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut som har

meddelats i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska föras in i
registret om uppgifterna har överförts till Sverige med stöd av artikel 4.2 i
rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen
av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifter-
nas innehåll

2.

5 §

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter regist-

ret ska innehålla om den som ska registreras enligt 3�4 a §§.

6 §

3

Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern eller Datainspektionen för de-

ras tillsynsverksamhet,

2. polismyndighet, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagar-

myndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första
stycket 1�3,

3. förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4 eller
4. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ären-

den föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får

ha direktåtkomst till registret.

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en

gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som nå-
gon har begått innan han eller hon har fyllt femton år, får dock endast lämnas
ut till de myndigheter som avses i första stycket 1 och endast om uppgif-

1 Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59.

2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).

3 Senaste lydelse 2009:614.

SFS 2012:762

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:762

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

terna behövs hos myndigheten för tillsynen över Rikspolisstyrelsens person-
uppgiftsbehandling enligt denna lag.

12 a §

Uppgifter ur registret får efter en begäran som sker med stöd av

rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen
av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifter-
nas innehåll lämnas ut till en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen för något annat ändamål än att användas i ett brottmålsförfarande
om motsvarande rätt att få del av uppgifterna finns för en svensk myndighet.

17 a §

Utöver vad som följer av 16 och 17 §§ ska en uppgift som har förts

in i registret med stöd av 4 a § gallras så snart Rikspolisstyrelsen har under-
rättats av behörig myndighet i den stat som har överfört uppgiften om att
uppgiften har gallrats i den staten.

En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § ska alltid gallras

senast tjugo år efter den dom eller det beslut som föranledde att uppgiften
fördes in i registret.

Användningsbegränsningar

21 §

Om en svensk myndighet efter begäran har fått uppgifter från en an-

nan medlemsstat i Europeiska unionen med stöd av bestämmelserna i rådets
rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av med-
lemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas inne-
håll, får uppgifterna användas endast för det ändamål som de begärdes för.

Om den medlemsstat som överfört uppgifterna med stöd av rambeslutet

har föreskrivit villkor som begränsar rätten att använda uppgifterna, ska
myndigheten följa även dessa villkor.

Första och andra styckena ska gälla oavsett vad som annars är föreskrivet

i lag eller annan författning. Uppgifter som har överförts med stöd av rambe-
slutet får dock alltid användas för att avvärja ett överhängande och allvarligt
hot mot den allmänna säkerheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.