SFS 2015:987 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1998:620) om belastningsregister / SFS 2015:987 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
150987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

9 §

2

En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga upp-

gifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut
utan avgift en gång per kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett be-

gränsat utdrag ur registret

1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att

resa in, bosätta sig eller arbeta där,

2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),
3. enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal

vid vissa boenden som tar emot barn,

5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal

som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, eller

6. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer

som ska arbeta med barn.

Regeringen, eller i fråga om andra stycket punkterna 1�3 den myndighet

regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant
utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av

den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

2 Senaste lydelse 2013:853.

SFS 2015:987

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.