SFS 2021:36 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1998:620) om belastningsregister / SFS 2021:36 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
SFS2021-36.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Utfärdad den 28 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

3 §2 Registret ska innehålla uppgifter om den som

1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordnings-

bot har ålagts påföljd för brott,

2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från

påföljd,

4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller

17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har
åtalats för brott, eller

5. har meddelats
a) kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,
b) tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrotts-

arrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den lagen,

c) förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder,

eller

d) tillträdesförbud enligt lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169.
2 Senaste lydelse 2015:644.

SFS

2021:36

Publicerad
den

29 januari 2021

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.