SFS 2010:2063 Lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2010:2063 Lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.
102063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:890) om
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara
m.m.;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:890) om för-

säkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

2

dels att i 2 kap. 2 § orden ⬝försäkringsrörelselagen (1982:713)⬝ ska bytas

ut mot ⬝försäkringsrörelselagen (2010:2043)⬝,

dels att 2 kap. 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

Finansinspektionen får besluta att ett svenskt försäkringsföretag får av-

vika från bestämmelser i bolagsordningen.

5 §

Under krigsförhållanden och till dess krigsbokslut upprättats får åter-

bäring inte gottskrivas livförsäkringstagare och beslut inte fattas om vinst-
utdelning till aktieägare eller garanter i livförsäkringsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2005:1129.

SFS 2010:2063

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.