SFS 2008:718 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet / SFS 2008:718 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
080718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 10 juli 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2000:130) om försvars-

underrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

2 §

2

Verksamheten enligt 1 § skall fullgöras genom inhämtning, bearbet-

ning och analys av information. Underrättelser skall rapporteras till berörda
myndigheter.

I verksamheten används teknisk och personbaserad inhämtning. Vissa be-

stämmelser om teknisk inhämtning finns i lagen (2008:717) om signalspa-
ning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Andersson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266.

2

Senaste lydelse 2007:664.

SFS 2008:718

Utkom från trycket
den 22 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.