SFS 2014:818 Lag om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning / SFS 2014:818 Lag om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
140818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:171) om förbud
beträffande viss avkodningsutrustning;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:171) om förbud

beträffande viss avkodningsutrustning

dels att 5�7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

5 §

Avkodningsutrustning får inte tillverkas, importeras, distribueras, säljas,

hyras ut eller installeras och inte heller yrkesmässigt eller i förvärvssyfte
innehas, underhållas eller bytas ut i syfte att göra en tjänst som omfattas av
lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.

Avkodningsutrustning får inte heller anskaffas eller användas för privat

bruk i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar
form utan tjänsteleverantörens godkännande.

Med import avses införsel av en vara till Sverige från en plats utanför Euro-

peiska unionen.

6 §

2

Den som på annat sätt än genom import bryter mot 5 § första stycket

ska dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Den som bryter mot 5 § andra stycket ska dömas till böter.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket.
Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om

straff för smuggling.

6 a §

Till ansvar enligt denna lag ska det inte dömas om gärningen är belagd

med straff i brottsbalken.

7 §

För försök till ett sådant brott enligt 6 § första stycket som om det full-

bordats inte skulle ha varit att anse som ringa, ska det dömas till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

1 Prop. 2013/14:123, bet. 2013/14:KU42, rskr. 2013/14:343.

2 Senaste lydelse 2000:1261.

SFS 2014:818

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:818

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.