SFS 2014:595 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:344) om Schengens informationssystem / SFS 2014:595 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
140595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:344) om

Schengens informationssystem

2

dels att i 5�7 §§ ordet ⬝Rikspolisstyrelsen⬝ ska ersättas med ⬝Polismyndig-

heten⬝,

dels att 1, 9, 11, 14, 15 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett

register som ska vara den svenska nationella enheten i Schengens informa-
tionssystem (SIS). Myndigheten ska också behandla tilläggsinformation
enligt 12 §.

Registret ska vara anslutet till den centrala enheten i SIS. Polismyndig-

heten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
myndigheten utför enligt denna lag.

9 §

4

Uppgifter som finns i registret ska lämnas ut om det begärs av Säker-

hetspolisen, åklagarmyndigheter, Tullverket eller Kustbevakningen när dessa
utför undersökningar och andra kontroller än gränskontroller i sin verksamhet
för att förebygga och utreda brott.

I SIS II-förordningen finns särskilda bestämmelser om utlämnande av upp-

gifter ur registret till myndigheter som ansvarar för identifiering av tredje-
landsmedborgare i samband med gränskontroller och andra kontroller. I Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december
2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem
(SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registre-
ringsbevis för fordon, finns bestämmelser som innebär att en sådan enhet ska
ha direktåtkomst till registret.

Kompletterande uppgifter enligt 3 a § får endast lämnas ut till en myndig-

het

1. som har rätt att få ut uppgifter om den registrering enligt 3 § som de

kompletterande uppgifterna avser, och

2. som behöver uppgifterna för att undvika en felaktig identifiering.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av 5 § 2010:366.

3 Senaste lydelse 2010:380.

4 Senaste lydelse 2010:380.

SFS 2014:595

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:595

Regeringen meddelar föreskrifter om att myndigheter som prövar ansök-

ningar om visering och uppehållstillstånd ska ha tillgång till uppgifter som
avses i 3 § andra stycket.

Regeringen meddelar också föreskrifter om att de myndigheter som nämns

i första och fjärde styckena får ha direktåtkomst till registret.

11 §

5

Uppgifter som Polismyndigheten har fört in i registret får inte bevaras

längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med registre-
ringen. Sådana uppgifter ska gallras om de avser en

1. framställning som rör en person enligt 3 § första stycket 5, senast ett år

efter registreringen,

2. framställning som rör en person i annat fall än som avses i 1, senast tre år

efter registreringen,

3. framställning som rör ett föremål enligt 3 § första stycket 5, senast fem

år efter registreringen, och

4. framställning som rör ett föremål enligt 3 § första stycket 6, senast tio år

efter registreringen.

Polismyndigheten får dock, innan den tid som anges i första stycket har

löpt ut, besluta att en uppgift ska stå kvar i registret om det är nödvändigt för
att uppnå syftet med registreringen. Ett sådant beslut ska framgå av registret.
Om uppgifter står kvar med stöd av ett sådant beslut, ska de gallras eller frå-
gan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången av de tidsfrister som
anges i första stycket. I sådana fall ska tidsfristen anses löpa från dagen för
beslutet.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 3 a § ska gallras samtidigt som

uppgifterna i den registrering enligt 3 § som de hänför sig till. Uppgifterna
ska gallras tidigare om den person som de avser begär det.

14 §

6

Om tilläggsinformationen utgörs av personuppgifter som har tagits

emot från en annan stat, får den bevaras endast under så lång tid som behövs
för att uppnå det syfte för vilket den har mottagits. Den får aldrig bevaras
längre än ett år efter det att de uppgifter i SIS som den avser har gallrats.

15 §

7

Polismyndigheten är skyldig att på begäran av den registrerade, eller

om det annars finns anledning till det, snarast rätta, blockera eller utplåna en
personuppgift som myndigheten har registrerat, om uppgiften är rättsligt eller
sakligt felaktig.

17 §

8

Polismyndighetens beslut enligt 15 § får överklagas till allmän för-

valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 Senaste lydelse 2010:380.

6 Senaste lydelse 2010:380.

7 Senaste lydelse 2010:380.

8 Senaste lydelse 2010:380.

background image

3

SFS 2014:595

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.