SFS 2000:344 Lag om Schengens informationssystem

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:344) om Schengens informationssystem / SFS 2000:344 Lag om Schengens informationssystem
000344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Schengens informationssystem;

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

En svensk enhet av Schengens informationssystem

1 §

Rikspolisstyrelsen skall med hjälp av automatiserad behandling föra

ett register som skall vara den svenska nationella enheten i Schengens infor-
mationssystem

(SIS)

. Registret skall vara anslutet till den centrala enheten i

SIS. Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av per-
sonuppgifterna i registret.

�ndamål

2 §

Registret skall vara ett hjälpmedel för de stater som sägs i andra

stycket att göra de framställningar som avses i 3 §, för att främja samarbete
som avser polisiära och rättsliga frågor samt frågor om inresa och uppehålls-
tillstånd.

Det samarbete som avses i första stycket bedrivs mellan de stater

(Schengenstaterna)

som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om

tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, som har slutit avtal om
samarbete enligt konventionen med dessa stater eller med Europeiska unio-
nens råd, eller som efter beslut av Europeiska unionens råd helt eller delvis
tillämpar konventionens bestämmelser.

Innehåll

Framställningar som får föras in i registret

3 §

Registret skall innehålla framställningar om

1. omhändertagande av en person som efterlysts för utlämning,
2. att en person skall nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i

Schengenstaterna (spärrlista),

3. lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som har anmälts

försvunnen,

4. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller

någon annans säkerhet,

1

Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215.

SFS 2000:344

Utkom från trycket
den 7 juni 2000

background image

2

SFS 2000:344

5. lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som har förelagts

att inställa sig för att höras vid domstolsförhandling i brottmål, eller som
skall dömas till påföljd för brott eller som skall inställa sig för verkställighet
av frihetsberövande,

6. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder, och
7. omhändertagande eller annan åtgärd beträffande fordon eller föremål

som har efterlysts för att tas i beslag eller för att användas som bevismaterial
vid en rättegång i brottmål.

Personuppgifter som får föras in i registret

4 §

I registret får endast förekomma följande personuppgifter:

1. efternamn och tilltalsnamn samt separat registrering av annat namn som

personen använder,

2. särskilda bestående fysiska kännetecken,
3. andra förnamns initialbokstav,
4. födelsedatum och födelseort,
5. kön,
6. medborgarskap,
7. om personen är beväpnad,
8. om personen kan tillgripa våld,
9. syftet med framställningen, samt
10. begärd åtgärd.
Därutöver får det i registret förekomma uppgifter om verkställighetsörbud

i Sverige med anledning av framställningar från andra Schengenstater.

Tillåten behandling

5 §

Registret skall endast innehålla uppgifter som har behandlats av behö-

riga myndigheter i Schengenstaterna, i enlighet med respektive stats natio-
nella lagstiftning.

Rikspolisstyrelsen får registrera uppgifter i SIS endast om behandling av

motsvarande slag av uppgifter är tillåten enligt personuppgiftslagen
(1998:204), polisdatalagen (1998:622) eller annan svensk författning.

6 §

Rikspolisstyrelsen får registrera uppgifter endast om det är nödvändigt

för att vidta de åtgärder som anges i 3 § och endast i ärenden som är av så-
dan vikt att registreringen framstår som berättigad.

Förbud mot registrering av känsliga uppgifter

7 §

Rikspolisstyrelsen får inte registrera uppgifter i SIS som avslöjar et-

niskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, med-
lemskap i fackförening, eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Sekretess

8 §

Att uppgifter i registret kan omfattas av sekretess följer av sekretess-

lagen (1980:100).

background image

3

SFS 2000:344

Rätt att få uppgifter ur registret

9 §

Uppgifter ur registret skall lämnas ut om det begärs av

1. polismyndigheter, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket

när de utför gränskontroller eller bistår i sådan verksamhet,

2. åklagarmyndigheter, polismyndigheter, Tullverket och Kustbevak-

ningen när de utför undersökningar och andra kontroller än gränskontroller i
sin verksamhet för att förebygga och utreda brott, samt

3. polismyndigheter i deras verksamhet för att upprätthålla allmän ordning

och säkerhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att myndigheter som prövar an-

sökningar om visering och uppehållstillstånd skall ha tillgång till uppgifter
enligt 3 § 2 (spärrlista), och att myndigheter får ha direktåtkomst till regist-
ret.

Användning av uppgifter i registret

10 §

En svensk myndighet får inte utnyttja en uppgift i registret för något

annat syfte än det som den registrerande staten har angett vid registreringen.
Om den registrerande staten har lämnat sitt samtycke, får dock en svensk
myndighet använda uppgiften för något annat ändamål som avses i 3 §.

Gallring

11 §

Gallring i registret skall ske av uppgifter som har registrerats av Riks-

polisstyrelsen, om de

1. avser en personefterlysning enligt 3 § 6, senast ett år efter registre-

ringen,

2. avser en personefterlysning i annat fall än som avses i 1, senast tre år

efter registreringen,

3. avser motorfordon, släpvagnar eller husvagnar, senast tre år efter regist-

reringen,

4. avser utfärdade legitimationshandlingar eller registrerade sedlar, senast

fem år efter registreringen, samt

5. är av annat slag än de som sägs i 1�4, senast tio år efter registreringen.
Rikspolisstyrelsen får dock beträffande uppgifter enligt första stycket 1

och 2, innan den tid som sägs i första stycket har löpt ut, besluta att efterlys-
ningen skall stå kvar i registret om det är nödvändigt för syftet med registre-
ringen.

Rättelse

12 §

Rikspolisstyrelsen är skyldig att på begäran av den registrerade, eller

om det annars finns anledning till det, snarast rätta, blockera eller utplåna en
personuppgift som styrelsen har registrerat, om uppgiften är rättsligt eller
sakligt felaktig.

background image

4

SFS 2000:344

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Skadestånd

13 §

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller i fråga om skadestånd
48 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.