SFS 2003:1170 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:344) om Schengens informationssystem / SFS 2003:1170 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
031170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3

§ lagen (2000:344) om

Schengens informationssystem skall ha följande lydelse.

3 §

Registret skall innehålla framställningar om

1. omhändertagande av en person som efterlysts för överlämnande eller

utlämning,

2.

att en person skall nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i

Schengenstaterna (spärrlista),

3. lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som har anmälts

försvunnen,

4. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller

någon annans säkerhet,

5. lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som har förelagts

att inställa sig för att höras vid domstolsförhandling i brottmål, eller som
skall dömas till påföljd för brott eller som skall inställa sig för verkställighet
av frihetsberövande,

6. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder, och
7. omhändertagande eller annan åtgärd beträffande fordon eller föremål

som har efterlysts för att tas i beslag eller för att användas som bevismaterial
vid en rättegång i brottmål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

SFS 2003:1170

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.