SFS 2011:1175 Lag om ändring i lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:344) om Schengens informationssystem / SFS 2011:1175 Lag om ändring i lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
111175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:380) om ändring i lagen
(2000:344) om Schengens informationssystem;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2000:344) om

Schengens informationssystem i stället för dess lydelse enligt lagen
(2010:380) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

4 §

När det gäller framställningar som rör personer får endast följande

uppgifter registreras:

1. efternamn, förnamn, tidigare använda namn, namn vid födseln och

annat namn som personen använder,

2. särskilda bestående fysiska kännetecken,
3. fotografier och fingeravtryck,
4. födelsedatum och födelseort,
5. kön,
6. medborgarskap,
7. om personen kan vara beväpnad eller kan tillgripa våld,
8. om personen har avvikit från en inrättning där han eller hon med stöd

av lag har varit berövad friheten,

9. syftet med framställningen,
10. begärd åtgärd,
11. om en förvunnen person behöver omhändertas eller inte,
12. den myndighet som har lagt in registreringen,
13. en hänvisning till det beslut som har föranlett registreringen,
14. typ av brott som avses i framställningen, samt
15. övriga uppgifter som ska anges i en europeisk eller nordisk

arresteringsorder.

Därutöver får det, om det behövs, förekomma länkar till andra registre-

ringar i registret, och uppgifter om verkställighetsförbud i Sverige med
anledning av framställningar från andra Schengenstater.

Kompletterande uppgifter enligt 3 a § får endast avse sådana uppgifter om

personen som anges i första stycket 1�6 samt uppgifter om nummer och
datum för personens identitetshandlingar.

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

SFS 2011:1175

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1175

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.