SFS 2010:450 Lag om ändring i lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands / SFS 2010:450 Lag om ändring i lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
100450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:169) om väpnad styrka
för tjänstgöring utomlands;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2003:169) om väpnad

styrka för tjänstgöring utomlands ska ha följande lydelse.

Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt beslut som

fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ställa en väp-
nad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands. Högst
tretusen personer anställda i Försvarsmakten får samtidigt tjänstgöra i
väpnad tjänst utomlands i internationella militära insatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.

SFS 2010:450

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.