SFS 2008:1405 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 2008:1405 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
081405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 1 § och 10 kap. 6 § lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har med-

delats med stöd av lagen utövas av en kommun inom kommunens område
och av länsstyrelsen inom länet. Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap eller, i fråga om statlig räddningstjänst, den myndighet som regeringen
bestämmer, utövar den centrala tillsynen.

10 kap.

6 §

En statlig tillsynsmyndighets beslut får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 6 kap. 2
och 5 §§ eller 7 kap. Beslut av statlig myndighet enligt 7 kap. 1 § får dock
inte överklagas.

Om en kommun överklagar ett beslut enligt 7 kap. 2 eller 3 §, ska Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap vara kommunens motpart sedan
handlingarna i ärendet har överlämnats till domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119.

SFS 2008:1405

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.