SFS 1971:676

710676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kungl. Maj:ts kungöre lse

SFS 1971: 676

om ändring i brandstadgan (1962: 91);

utkom f rån tr ycket

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

Kungl. Maj;t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott att i fråga

om brandstadgan (1962; 91) förordna,

dels att i 2 § orden "kommunens fullmäktige" och "kommunens sty­

relse" skall bytas ut mot "kommunfullmäktige" respektive "kommun­

styrelsen",

dels att 3 § 1 mom. och 26�29 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1 Prop. 1971: 30, KU 3 6, rskr 222.

1575

¬

background image

SFS 1971: 676

3 § i mom. Ledamöter och suppleanter i särskild brandstyrelse väljas"
av kommunfullmäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet leda­

möter må dock icke vara under fem. Valet skall vara proportionellt, där­

est det begäres av minst så många väljande, som motsvara det tal, vilket
erbålles, om samtliga väljandes antal delas med det antal personer valet

avser, ökat med 1. Om förfarandet vid s ådant proportionellt val är sär­

skilt stadgat. Sker ej val av suppleanter proportionellt, skall tillika be­

stämmas den ordning, i vilken suppleanterna skola inkallas till tjänst­
göring.

Beträffande särskild brandstyrelse skola bestämmelserna i 32�36 §§,

37 § första stycket ocb 38�42 §§ kommunallagen (1953; 753) rörande
kommunstyrelsen ävensom i 45 § andra ocb tredje styckena samma

lag i fråga om där avsedd nämnd äga motsvarande tillämpning; dock
att för särskild brandstyrelse i Stockholm skola gälla bestämmelserna i

51 § 1 mom. kommunallagen (1957: 50) för Stockholm, med undantag
av hänvisningen till 39 § andra stycket nämnda lag, samt därutöver vad

kommunfullmäktige med iakttagande av stadgandena i samma lag före­

skriva.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) äga 4 och 5 §§

nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild brandstyrelse.

Brandstyrelses protokoll behöver ej upptaga annat än förteckning å

närvarande ledamöter samt för varje ärende beslutet och skälen därför.

26 § Till böter dömes, om ej gärningen är belagd med straff i annan
författning, den som icke låter verkställa föreskriven sotning, när han

enligt 17 § andra punkten fått medgivande att själv ombesörja sådan
sotning, samt den som bryter mot bestämmelse i 23 §.

27 § Bryter någon mot bestämmelse i brandordning och skall förseel­

sen enligt stadgande däri föranleda ansvar, dömes, om ej gärningen är

belagd med straff i annan författning, tiU böter, högst fem hundra kronor.

Har förseelsen avsett åliggande av större vikt eller har därigenom för­
orsakats avsevärd skada eller olägenhet, dömes till böter.

28 § Bryter någon mot bestämmelsen i 25 § andra stycket, dömes till
böter eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal får väckas endast om

målsägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän syn­

punkt.

1576

29 § �ver beslut vid brandsyn samt över brandchefs beslut jämlikt
15 § andra stycket sista punkten och 17 § andra punkten må besvär
anföras hos länsstyrelsen.

Talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i fö rsta stycket eller

rörande vitesföreläggande enligt 24 § mot annan än kommun föres hos

kammarrätten genom besvär.

Mot beslut, som länsstyrelse på grund av brandordning meddelat i

särskilt fall angående tillstånd, förbud eller föreläggande, föres likaledes

talan hos kammarrätten genom besvär, om ej fråga är om åliggande för

kommunen på grund av dennas ansvar för brandförsvaret.

¬

background image

I övrigt föres talan mot beslut, som länsstyrelse meddelat på grund av

denna stadga eller brandordning, hos Konungen genom besvär.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

SFS 1971: 676

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

SVANTE LUNDKVIST

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.