SFS 1971:629

710629.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i br andlagen (1962:90);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott att i fråga om brandlagen (1962: 90) förordna,

dels att i 1 § orden "kommunens fullmäktige" skall bytas ut mot

"kommunfullmäktige",

dels att 15 och 16 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971:629

Utkom frän trycket

den 27 juli 1971

15 § �ver brandstyrelses beslut enligt 7 § och 9 § första stycket må

besvär anföras hos länsstyrelsen.

Talan mot länsstyrelses beslut i ä rende som avses i 6, 7, 9 eller 14 §

föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos

Konungen genom besvär.

16 § Den som utan giltigt skäl uteblir från brandövning eller brand­

släckning, vartill han kallats genom brandlarm eller på annat sätt, eller
lämnar honom anvisat arbete eller eljest icke åtlyder vad brandbefäl i
och för tjänsten befallt eller som bryter mot 10 eller 11 § eller som

hindrar eller söker hindra åtgärd, som avses i 12 §, dömes till böter.

Arbetsgivare eller arbetsledare, som vägrar anställd nödig ledighet

för deltagande i brandövning eller brandsläckning eller därmed sam­

manhängande arbete, dömes, såframt ledigheten kunnat medgivas utan

synnerlig olägenhet, till bö ter.

Den som genom brandlarm eller på annat sätt obehörigen åstadkom­

mer brandstyrkas utryckning eller samling, dömes till böter eller fängel­

se i högst sex månader och vare skyldig att ersätta därav föranledd

kostnad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVANTE LUNDKVIST
(Civildepartementet)

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 22 2.

1525

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.