SFS 1971:1176

711176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kungl. Majits kungörelse

om ändring i br andstadgan (1962: 91);

given Stockholms slott den 17 december 1971.

Kungl. Maj;t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott förordna,

att 14 och 24 §§ brandstadgan (1962: 91) skall ha nedan angivna ly­
delse.

14 § Vid brandsyn och efterbesiktning skall föras protokoll. Om före­

läggande eller föreskrift som avses i 13 § meddelas, skall anteckning
därom göras i p rotokollet. Bestämmelserna i 17 och 18 §§ förvaltnings­
lagen (1971; 290) skola tillämpas när protokollet innefattar sådant be­

slut.

24 § Länsstyrelsen skall tillse att brandförsvaret inom länet är till­

fredsställande ordnat.

Vid sin tillsyn över att kommuner, brandsyneförrättare och särskilda

befattningshavare fullgöra sina åligganden med avseende å brandför­

svaret äger länsstyrelsen förelägga vite. Utan hinder av 3 § första stycket
förvaltningslagen (1971: 290) äga 14�20 §§ nämnda lag tillämpning i
ärende hos länsstyrelsen om föreläggande av sådant vite.

Tillsyn över brandförsvaret inom riket utövas av statens brandinspek­

tion.

SFS 1971:1176

Utkom från trycket

den 28 dec. 1971

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

SVANTE LUNDKVIST

(Civildepartementet)

1 Prop. 1971:176, KU 74, rskr 3 34.

2679

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.