SFS 1974:81

740081.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 81

Kungl. Majrts kungörelse

hti

u.kom f rän t rycka

ändring i brandstadgan (1962: 91);

t

den 19 mars 1 974

utfärdad den 1 mars 1974.

224

1 Prop. 1973:185, CU 30, r skr 341.

'Eöii

&

ls'1

Kungl. Maj:t förordnar efter riksdagens hörande^ i fråga om brand­

stadgan (1962:91)

dels att 9 § 1 och 2 mom., 10 §, 12 § 4 mom. och 23 § skall upphöra

att gälla,

dels att 2, 4 och 5 §§, 7 § 1, 2 och 4 mom., 8 § 2�4 mom., 9 § 3

och 4 mom., 11 §, 13 § 1 mom., 16 och 18 §§, 19 § 1 mom. samt
21, 24�26 och 29 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i stadgan skall införas en ny paragraf, 4 a §, av nedan angivna

lydelse.

Till följd härav kommer stadgan att ha följande lydelse från och

med den dag då denna kungörelse träder i kraft.

!fej

t-i

't::;

¬

background image

..}

Oni brandordning och brandsty relse

SFS 1974: 81

1 § För kommun skall finnas brandordning, upptagande de bestämmel­

ser, som utöver vad i brandlagen och denna stadga föreskrives äro

erforderliga för ordnande av brandförsvaret i kommunen.

Brandordning må ej innehålla bestämmelse om förhållande, som reg­

leras genom annan allmän författning än brandlagen och denna stadga.

Vid meddelande av bestämmelse i brandordning skall tillses, att däri­

genom icke lägges onödigt tvång på allmänheten eller eljest göres
obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

2 §2 Brandordning antages av kommunfullmäktige. Beslut om an­

tagande av brandordning skall underställas länsstyrelsens prövning.

Vägras fastställelse, skola skälen därtill angivas. Underlåta fullmäktige

att antaga brandordning av innehåll, som länsstyrelsen finner erforder­
ligt, har länsstyrelsen att förordna i ämnet men skall i så fall under­
ställa sitt beslut Kungl. Majrts prövning.

Då brandordning fastställts, skall länsstyrelsen på kommunens bekost­

nad ofördröjligen införa beslutet och brandordningen i länskungörelser­
na. Ett exemplar av brandordningen skall insändas till statens brand­

nämnd. Det åligger kommunstyrelsen att ombesörja, att kungörelse om
fastställelsen anslås samt införes i den eller de tidningar, där kommuna­

la meddelanden intagas, och att tryckta exemplar av brandordningen
finnas att tillgå för allmänheten.

Vad sålunda stadgats skall äga tillämpning jämväl i fråga om ändring

i eller tillägg till brandordning.

3 § i mom. Ledamöter och suppleanter i särskild brandstyrelse väljas

av kommunfullmäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet

ledamöter må dock icke vara under fem. Valet skall vara proportionellt,

därest det begäres av minst så många väljande, som motsvara det tal,
vilket erhålles, om samtliga väljandes antal delas med det antal perso­

ner valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt

val är särskilt stadgat. Sker ej val av suppleanter proportionellt, skall

tillika bestämmas den ordning, i vilken suppleanterna skola inkallas till

tjänstgöring.

Beträffande särskild brandstyrelse skola bestämmelserna i 32�36 §§,

37 § första stycket och 38�42 §§ kommunallagen (1953: 753) rörande

kommunstyrelsen ävensom i 45 § andra och tredje styckena samma lag
i fråga om där avsedd nämnd äga motsvarande tillämpning; dock att för

särskild brandstyrelse i Stockholm skola gälla bestämmelserna i 51 §

1 mom. kommunallagen (1957: 50) för Stockholm, med undantag av

hänvisningen till 39 § andra stycket nämnda lag, samt därutöver vad
kommunfullmäktige med iakttagande av stadgandena i samma lag före­
skriva.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) äga 4 och 5 §§

nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild brandstyrelse.

Brandstyrelses protokoll behöver ej upptaga annat än förteckning å

närvarande ledamöter samt för varje ärende beslutet och skälen därför.

2 S enaste lydelse 1971: 676.

225

15�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974:81

2 mom. Vid sammanträde med brandstyrelsen äger brandchefen rätt

att deltaga i överläggningarna men ej i besluten s amt att få sin mening

antecknad till protokollet.

Om brandstyrka och brandbefäl

4 § I brandordningen skola intagas bestämmelser angående

1) den kommunala brandstyrkans organisation;

2) det lägsta antal befattningshavare som skall finnas med angivande

om de skola vara heltidsanställda eller deltidsanställda;

3) det lägsta antalet frivilliga eller tjänstepliktiga i brandvärn; samt

4) det lägsta antal övningar som skall hållas med brandstyrkan.

Om kommun skall hava brandchef eller vice brandchef gemensamt

med a nnan kommun, skall detta framgå av brandordningen.

Har kommun jämlikt 6 § brandlagen (1974: 80) helt eller delvis

befriats från skyldigheten att hålla brandkår, skall av brandordningen

framgå i vilken utsträc kning och inom vilka områden räddningstjänsten

i kommunen skall ombesörjas enligt avtal eller beslut som avses i

nämnda paragraf.

226

4 a § I fråga om hamn som avses i 1 § tredje stycket brandlagen

(1974: 80) skall i brandordningen angivas det område i vattnet inom

vilket kommunen svarar för åtgärder för att avvärja eller begränsa

skada till följd av utflöde av olja eller annat som är skadligt.

5 § Kommun skall hålla sådan beredskap, att första utryckning för
räddningstjänst ständigt kan ske inom en efter kommunens förhållanden
godtagbar tid. I brandordningen skall denna tid angivas samt bestäm­

melser intagas om det lägsta antal brandbefäl och brandmän, som er­

fordras för beredskapen.

6 § Uttagning av tjänstepliktiga till brandvärnet skall ske namneligen.

7 § 7 mom. För heltidsanställt brandbefäl skola följande kompetens­
föreskrifter gälla.

Brandchef och sådan vice brandchef, som ej tillika är brandmästare,

ävensom andra därmed jämförliga befattningshavare skola hava avlagt
brandingenjörsexamen. Länsstyrelsen äger dock, när särskilda skäl äro
därtill, för viss kommun medgiva, att till dylik befattning må utses jäm­
väl den som avlagt brandmästarexamen.

Brandmästare skall hava avlagt lägst brandmästarexamen.

Brandförman skall hava avlagt lägst brandförmansexamen.

2 mom. För deltidsanställt brandbefäl skola följande kompetensföre­

skrifter gälla.

Brandchef och vice brandc hef skola hava avlagt brandingenjörs- eller

brandmästarexamen eller hava genomgått brandbefälskurs A. övrigt
deltidsanställt befäl vid kommunal brandkår skall hava genomgått lägst
brandbefälskurs C.

Länsstyrelsen må dock för viss kommun medgiva, a tt krav på utbild­

ning som nu sagts uppställas endast för brandchefen och en vice brand-

¬

background image

chef samt att d ärvid brandbefälskurs B ä r tillfyllest.

SFS 1974: 81

Utan hinder av vad nu sagts må kommun med länsstyrelsens med­

givande förordna lämplig person att uppehålla brandchefstjänst för tid,

intill dess tjänsten kan besättas med behörig person.

3 mom. Brandordningen skall innehålla bestämmelser om den kompe­

tens, som fordras för kommunens brandbefäl.

4 mom. Kungl. Maj:t meddelar föreskrifter om utbildning för personal

i kommunal brandstyrka.

8 § i mom. Ledningen av kommuns brandförsvar skall, närmast under

brandstyrelsen, utövas av brandchefen.

Det åligger brandchefen att vårda sig om att kommunens brandförsvar

är ändamålsenligt ordnat samt att göra de framställningar om anslag av

allmänna medel och om ändringar i eller tillägg till brandordning och

reglementen, som erfordras härför.

2 mom. Det ankommer på brandchefen

1) att biträda myndigheter och enskilda inom kommunen med råd

och anvisningar rörande räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot
brand;

2) att föra befäl över kommunens brandstyrka samt tillse att den

erhåller erforderlig övning;

3) att tillse att föreskriven beredskap med personal och utrustning

upprätthålles; samt

4) att svara för den planläggning som behövs för effektiv räddnings­

tjänst.

3 mom. Brandchefen skall i övrigt övervaka efterlevnaden av brand­

lagen (1974: 80), denna stadga, brandordningen, åläggande som avses

i 15 § brandlagen samt andra föreskrifter, som röra räddningstjänst eller

förebyggande åtgärder mot brand. Finner brandchefen för särskilt fall

omedelbar åtgärd nödvändig för att förhindra brand, åligger det honom
att meddela föreskrift därom.

4 mom. Vice brandchef skall vid förfall träda i brand chef ens ställe.

9 §3 5 mom.^ I fråga om militär medverkan vid räddningstjänst gäller

kungörelsen (1969: 85) om militär räddningstjänst m. m.

4 mom. Brandchefen eller den som är i hans ställe skall underrätta

polisstyrelsen om brand eller annat nödläge eller överhängande fara
därför samt vid polisutredning i samband med nödläge lämna den hjälp,
som är möjlig.

10 §5

Om vissa för brandförsvaret erforderliga anordningar

11 § För kommuns brandförsvar skall finnas en ständigt bemannad

alarmeringscentral. Vid centralen skall larm kunna mottagas och från
centralen skall den kommunala brandkåren kunna inkallas. Om möjlig­
heterna för allmänheten att genom telefon alarmera brandstyrkan ej

^ 1 oc h 2 mo m. upphävda genom denna kungörelse.

Senaste lydelse 1969: 86.

® Paragrafen upphävd genom denna kungörelse.

'

¬

background image

\

SFS 1974:81

äro tillfyllest till följd av bebyggelsens art eller omfattning eller av an­

nan anledning, skall kommunen träffa särskilda anordningar för alar-
meringen.

Närmare bestämmelser om alarmeringscentral och andra anordning­

ar för alarmering samt om de övriga anordningar som äro erforderliga
för brandförsvaret i kommunen, skola införas i brandordningen.

f?-

228

Om brandsyn

12 §" 1 mom. Regelbunden brandsyn förrättas med de tidsmellan­

rum brandchefen bestämmer å sådana byggnader, upplag och andra
anläggningar, vilka äro särskilt brandfarliga eller där brand kan utgöra
fara för ett större antal människor, över dylika anläggningar skall brand­
chefen fortlöpande föra förteckning, upptagande den synefrist, som

skall gälla i varje särskilt fall.

Regelbunden brandsyn förrättas av brandchefen eller av brandbefäl,

som han förordnar därtill.

Vid regelbunden brandsyn skall, med undantag av vad som är före­

mål för eldstadsbrandsyn enligt 2 mom., undersökas

1) huruvida de föreskrifter blivit iakttagna, som meddelats för att

förebygga brand, för att vid brand rädda liv och egendom samt för att

underlätta brandsläckning;

2) huruvida brandfarlig felaktighet finnes å elektrisk installation

eller annorstädes å byggnad, upplag eller anläggning; samt

3) hiunvida i övrigt anordning eller förhållande förefinnes, som kan

utgöra fara för brand eller medföra svårighet att vid brand utföra

släckning samt räddning av liv och egendom.

2 mom. Eldstadsbrandsyn förrättas av skorstensfejarmästaren i sam­

band med föreskriven sotning.

Vid el dstadsbrandsyn skall undersökas, huruvida brandfarlig felaktig­

het finnes å eldstad eller annat, som enligt gällande föreskrifter skall
sotas, samt å skorsten och tak med därtill hörande byggnadsdelar.

3 mom. Särskild brandsyn för undersökning, som avses i 1 mom.

tredje stycket, förrättas av brandchefen eller brandbefäl, som han för­
ordnar därtill, samt för undersökning, som avses i 2 mom. andra stycket,

av skorstensfejarmästaren. Särskild brandsyn hålles, när brandchefen

eller länsstyrelsen finner erforderligt.

13 § i mom. Befinnes vid brandsyn, att ägare eller innehavare av

byggnad, upplag eller annan anläggning icke iakttagit vad som jämlikt

lag eller författning åligger honom med avseende på förebyggande åt­
gärder mot brand, skall föreläggande meddelas en av dem eller båda
att inom viss tid vidtaga rättelse. Föreläggande mot ägare må förbindas
med åläggande för honom att vid överlåtelse meddela brandsyneför-

rättaren uppgift om nye ägaren.

Innan brandsyneföreläggande meddelas angående åtgärd av byggnads­

teknisk art, skall samråd med byggnadsnämnden äga rum, försåvitt
icke samråd är utan betydelse.

Har föreläggande givits, skall efter utgången av den tid som bestämts

® 4 mom. upphävt genom denna kungörelse.

¬

background image

enligt första stycket efterbesiktning förrättas på föranstaltande av den,

SFS 1974: 81

som givit föreläggandet. Befinnes därvid föreläggandet icke hava efter­

kommits, skall anmälan göras hos länsstyrelsen för den åtgärd, som

kan påkallas av förhållandena.

2 mom. Befinnes vid brandsyn synnerlig fara för brand vara för

handen, åligger det brandsyneförrättare att genast meddela föreskrift
om omedelbar åtgärd för undanröjande av faran.

14 § Vid brandsyn och efterbesiktning skall föras protokoll. Om

föreläggande eller föreskrift som avses i 13 § meddelas, skall anteckning

därom göras i protokollet. Bestämmelserna i 17 och 18 §§ förvaltnings­
lagen (1971:290) skola tillämpas när protokollet innefattar sådant
beslut.

Om sotning

15 § Vid sotning skola eldstad och annan kanalansluten förbrännings­

anordning, vilka icke äro inrättade för eldning uteslutande med gas,

jämte tillhörande rökkanaler samt imkanaler rengöras.

Om de n tid, som må förflyta från en sotning till nästa, skola bestäm­

melser intagas i brandordningen. Tiden skall för olika slag av eldstä­

der, förbränningsanordningar, rökkanaler och imkanaler bestämmas med

hänsyn till bränsleslag, eldningssätt och andra på sotbildning och därav

föranledd brandfara inverkande omständigheter samt må icke utsträckas

längre än till två år. Brandchefen må dock, om särskilda skäl i visst

fall äro därtUl, efte r skorstensfejarmästarens hörande besluta om annan
sotningsfrist.

16 § I brandordningen skall införas bestämmelse, huruvida kommunen

skall utgöra ett eller flera sotningsdistrikt eller jämte annan kommun

ingå i sådant distrikt.

För varje sotningsdistrikt skall finnas en skorstensfejare, som avlagt

mästarexamen för skorstensfejare. Kungl. Maj:t meddelar föreskrifter
om utbildning för skorstensfejare.

När skorstensfejarmästare för sotningsdistrikt skall utses, skall kungö­

relse d ärom införas i allmänna tidningarna med angivande av den tid,

inom vilken ansökan skall ingivas. Inkommer ej ansökan från skorstens­

fejare med mästarexamen, äger länsstyrelsen medgiva att sökande med

annan utbildning utses.

17 § Föreskriven sotning skall verkställas av distriktets skorstens­

fejarmästare eller på hans ansvar av skorstensfejare, som är anställd

för att biträda honom. Annan må ej verkställa sådan sotning, såframt

icke brandchefen efter skorstensfejarmästarens hörande för särskilt
fall medgiver undantag.

18 § Vid föreskriven sotning skall undersökas, huruvida å byggnads­

delar, som enligt 12 § skola bliva föremål för eldstadsbrandsyn, finnes

felaktighet, som kan utgöra brandfara, varjämte uppmärksamhet skall

ägnas åt annat, som kan utgöra föremål för undersökning vid brandsyn.
Upptäckes felaktighet eller iakttages annat missförhållande och äger

229

¬

background image

SFS 1974:81

skorstensfejarmästaren ej själv meddela föreläggande om rättelse, skall
skriftlig underrättelse ofördröjligen lämnas till brandchefen.

19 § 1 mom. Skorstensfejarmästare för sotningsdistrikt åligger bland

annat

1) att biträda myndigheter och enskilda inom kommunen med råd

och anvisningar rörande förhållanden som kan bliva föremål för eld­
stadsbrandsyn;

2) att på anmodan av brandchefen eller ägare eller innehavare av

byggnad och annan anläggning göra de undersökningar och besikt­

ningar av eldstäder, förbränningsanordningar, rökkanaler och Imkanaler,

som erfordras för att utröna brandfara;

3) att föra förteckning över de byggnader och andra anläggningar i

sotningsdistriktet, inom vilka sotning skall ske, samt att där anteckna
verkställda förrättningar, iakttagna felaktigheter och missförhållanden

samt vidtagna åtgärder ävensom att på anfordran uppvisa förteck­
ningen för brandchefen;

4) att tillse att arbete, som han eller hans biträden utför, verkställes

med varsamhet och omtanke så att skada eller onödig olägenhet ej upp­

står;

5) att på anmodan biträda vid släckning av soteld; sa mt

6) att på kallelse av brandchefen eller den som för befälet vid brand

biträda vid annan brand släckning.

2 mom. Angående skorstensfejarmästarens åligganden i övrigt må

bestämmelser meddelas i brandordningen eller i reglemente.

20 § För kommun skall finnas sotningstaxa, upptagande de avgifter
som ägare och innehavare av byggnad, a nnan anläggning eller lägenhet
hava att erlägga för sotnings-, undersöknings- och besiktningsarbete,
som utföres av skorstensfejare.

Sotningstaxa antages av kommunfullmäktige.

Om vissa åtgärder mot br and

21 § Arbetsgivare och arbetstagare böra samverka i syfte ätt främja

skyddet mot skada av brand på arbetsplatsen.

'

22 § Vill någon företaga kolning, tjärbränning eller hyggesbränning

eller ock svedja eller bränna gräs, halm, ris eller ljung eller f�r annat
ändamål uppgöra eld utomhus på plats, där elden lätt kan sprida sig
och medföra brandfara, åligger honom att dessförinnan, gendm gräv­
ning eller på annat sätt, vidtaga de särskilda åtgärder, som kunna anses

erforderliga för att hindra eldens spridning. Sådan eld må ej övergivas,

förrän den blivit fullständigt släckt.

'

I brandordningen må om så erfordras föreskrivas skyldighel; för den

som vill uppgöra eld på plats, som avses i första stycket, att anmäla
det tUl brandchefen.

23 §7

230

Paragrafen upphävd genom denna kungörelse.

¬

background image

Om tillsyn över brandförsvaret m. m,

SFS 1974: 81

24

Länsstyrelsen skall tillse att brandförsvaret inom länet är till­

fredsställande ordnat. Länsstyrelsen skall vidare svara för den särskilda

planläggning som behövs för räddningstjänsten vid nödläg en som avses i
12 § första stycket brandlagen (1974: 80).

Vid sin tillsyn över att kommuner, brandsyneförrättare och särskilda

befattningshavare fullgöra sina åligganden med avseende på räddnings­
tjänst och förebyggande åtgärder mot brand äger länsstyrelsen förelägga

vite. Utan hinder av 3 § första stycket förvaltningslagen (1971: 290) äga

14�20 §§ nämnda lag tillämpning i ärende hos länsstyrelsen om före­

läggande av sådant vite.

Tillsyn över brandförsvaret inom riket utövas av statens brandnämnd.

25 § Brandchef, brandsyneförrättare, skorstensfejare och annan som

har att utöva tillsyn enligt brandlagen (1974: 80), denna stadga, brand­

ordning eller andra föreskrifter som röra räddningstjänst eller förebyg­
gande åtgärder mot brand skall för fullgörande av tillsynen äga tillträde

till byggnad och lägenhet samt upplag och annan anläggning ävensom

rätt att där företaga undersökning eller utföra arbete, vartill hans

åligganden giva anledning. Vägras tillträde utan godtagbart skäl, skall
handräckning lämnas av polisstyrelsen. Tillsyn och arbete skola utföras

på sådant sätt att minsta möjliga olägenhet vållas allmänheten.

Den som har eller haft att utöva tillsyn eller anlitats som biträde i

tillsynsverksamheten må ej obehörigen röja eller utnyttja yrkeshemlig­
het eller annat förhållande, varom han fått kännedom i denna verk­
samhet.

Om ansvar och besvär

26

Till böter dömes den som icke låter verkställa föreskriven sot-

ning, n är han enligt 17 § andra punkten fått medgivande att själv om­
besörja sådan sotning.

27 § Bryter någon mot bestämmelse i brandordning och skall för­
seelsen enligt stadgande däri föranleda ansvar, dömes, om ej gärningen

är belagd med straff i annan författning, till böter, högst femhundra
kronor. Har förseelsen avsett åliggande av större vikt eller har därige­

nom förorsakats avsevärd skada eller olägenhet, dömes till böter.

28 § Bryter någon mot bestämmelsen i 25 § andra stycket, dömes

till böter eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal får väckas endast om
målsägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän

synpunkt.

29

�ver beslut vid brandsyn samt över brandchefs beslut jämlikt

15 § andra stycket sista punkten och 17 § andra "punkten må besvär

anföras hos länsstyrelsen.

8 S enaste lydelse 1971: 1176.

® Senaste lydelse 1971: 676.

'8 Senaste lydelse 1971: 676.

231

¬

background image

SFS 1974: 81

Talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i första stycket

eller rörande vitesföreläggande enligt 24 § mot annan än kommun föres
hos kammarrätten genom besvär.

Mot beslut, som länsstyrelse på grund av brandordning meddelat i

särskilt fall angående tillstånd, förbud eller föreläggande, föres likaledes

talan hos kammarrätten genom besvär, om ej fråga är om åliggande för
kommunen på grund av dennas ansvar för räddningstjänsten eller för
förebyggande åtgärder mot brand.

I övrigt föres talan mot beslut, som länsstyrelse meddelat på grund

av denna stadga eller brandordning, hos Kungl. Majit genom besvär.

Särskilda bestämmelser

30 § Vad som föreskrives i denna stadga eller i brandordning gäller

även byggnad, upplag eller anläggning, som tillhör eller innehaves av

staten.

31 § När kommun utsett brandchef, vice brandchef eller skorstens-
fejarmästare, skall anmälan härom göras till länsstyrelsen med uppgift

om hans namn, adress och telefonnummer.

32 § Den som enligt 12 § är behörig att förrätta brandsyn må ej

driva handel med brand- eller livräddningsredskap; eller
vara kommissionär eller agent föt_jinnan, som driver sådan handel

eller för försäkringsinrättning i vad' denna meddelar försäkringar, som

hava samband med b rand; eller

vara delägare i handelsbolag eller styrelseledamot i aktiebolag eller

förening, som har till huvudsaklig uppgift att driva handel med brand-
eller livräddningsredskap.

232

�vergångsbestämmelser^ ^

33 § Denna stadga träder i kraft den 1 januari 1963.

Genom stadgan upphävas brandstadgan den 15 juli 1944 (nr 522) samt

vad i övrigt finnes i allmän författning, brandordning eller andra sär­
skilda föreskrifter stridande mot bestämmelserna i denna stadga.

Förekommer i lag eller eljest hänvisning till föreskrift, som ersatts

genom bestämmelse i denna stadga, skall den bestämmelsen i stället

gälla.

34 § 1 mom. För brandbefälstjänst gällande kompetensbestämmelse,
som jämlikt de nna stadga intages i brandordning, skall icke tillämpas å

brandbefäl, som innehar tjänsten vid stadgans ikraftträdande.

Den som före den 1 januari 1948 erhållit befattning som brandbefäl

må utan hinder av kompetensbestämmelserna i denna stadga utses till

annan brandbefälsbefattning. Utses sådant brandbefäl till brandchef
eller vice brandchef skall beslutet underställas länsstyrelsen för pröv­

ning av den utseddes lämplighet för tjänsten,

2 mom. Vid tillämpningen av denna stadga skall den som genomgått

" Till 1962; 91. 36 och 37 §§ har uteslutits hUr.

¬

background image

brandchefskurs kategori I vid statens brand skola anses hava där avlagt

SFS 1974: 81

brandingenjörsexamen, den som genomgått brandmästarkurs kategori I
vid skolan anses hava där avlagt brandmästarexamen samt den som
genomgått brandförmanskurs kategori I vid skolan anses hava där av­
lagt brandförmansexamen.

I �vrigt skall för brandbefäl med kompetens enligt föreskrifterna i

brandstadgan den 15 juli 1944 gälla

att brandchefskurs kategori II vid statens brandskola anses motsvara

brandbefälskurs A vid skolan samt

att envar av brandchefskurs kategori III samt brandmästar- och

brandförmanskurs kategori II vid statens brandskola anses motsvara

brandbefälskurs B vid s kolan.

3 mom. Vid tillämpningen av denna stadga skall den som genomgått

mästarkurs för skorstensfejare vid statens brandskola anses hava där

avlagt mäst arexamen.

Har före denna stadgas ikraftträdande skorstensfejare godkänts eller

anställts för visst sotningsdistrikt, må godkännandet ej återkallas eller

anställningsavtalet hävas av kommunen med mindre skorstensfejaren

finnes icke vidare vara lämplig.

Den som före den 1 januari 1948 vunnit godkännande eller anställ­

ning såsom skorstensfejare för sotningsdistrikt må utan hinder av kom­

petensbestämmelserna i denna stadga utses till skorstensfejarmästare i
annat sotningsdistrikt.

35 § Utan hinder av det i 32 § stadgade förbudet må den, som vid

denna stadgas ikraftträdande är anställd inom brandförsvaret och som
då enligt äldre bestämmelser var oförhindrad att bedriva och jämväl be­
drev verksamhet, som avses med förbudet, fortsätta därmed.

Denna kungörelse^^ träder i kraft den 1 juli 1974.

Förslag till brandordning med innehåll som föranleds av brandlagen

(1974; 80) och av denna kungörelse skall ha upprättats och under­

ställts länsstyrelsens prövning före den 1 januari 1976.

Under konungens frånvaro:

BERTIL

HANS GUSTAFSSON
(Kommundepartementet)

^= 1974:81.

233

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.