SFS 1975:96

750096.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:96

om ändring i br andlagen (1974: 80);

Utfärdad den 3 april 1975.

^975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om brandlagen (1974: 80)
dels att i 15, 21, 22 och 26 §§ orden "Kungl. Majit" skall bytas ut

mot "regeringen",

dels att 27 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 a och 18 a §§, av

nedan angivna lydelse.

3 a § 1 mom. Ledamöter och suppleanter i särskild brandstyrelse väl-

jes av kommunfullmäktige till det antal fullmäktige bestämmer. Antalet

ledamöter får dock icke vara under fem. Valet skall vara proportio­

nellt, om det begäres av minst så många väljande, som motsvarar det
tal vilket erhålles, om samtliga väljandes antal delas med det antal per­
soner valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt
val f inns särskilda bestämmelser. Sker ej val av suppleanter proportio­

nellt, skall också bestämmas den ordning i vilken suppleanterna skall
inkallas till tjänstgöring.

Beträffande särskild brandstyrelse skall bestämmelserna i 32�36 §§ ,

37 § första stycket och 38�42 §§ kommunallagen (1953: 753) rörande

kommunstyrelsen samt bestämmelserna i 45 § andra och tredje stycke­
na samma lag i fråga om där avsedd nämnd äga motsvarande tillämp­
ning. För särskild brandstyrelse i Stockholm skall dock gälla bestäm­
melserna i 51 § 1 mom. kommunallagen (1957: 50) fö r Stockholm, med
undantag av hänvisningen till 39 § andra stycket nämnda lag, samt
därutöver vad kommunfullmäktige föreskriver med iakttagande av be­
stämmelserna i samma lag.

163

1 Prop. 1975: 8, KU 10, rskr 62.

¬

background image

\

SFS 1975: 96

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) äger 4 och 5 §§

nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild brandstyrelse.

Brandstyrelses protokoll behöver ej upptaga annat än förteckning å

närvarande ledamöter samt för varje ärende beslutet och skälen därför.

2 mom. Vid sammanträde med brandstyrelsen har brandchefen rätt

att deltaga i överläggningarna men ej i besluten samt att få sin mening
antecknad till protokollet.

18 a § Den som har att utöva tillsyn enligt denna lag eller enligt före­

skrifter som avses i 27 § skall för fullgörande av tillsynen äga tillträde
till byggnad och lägenhet samt upplag och annan anläggning ävensom
rätt att där företaga undersökning eller utföra arbete, vartill hans ålig­

ganden ger anledning. Vägras tillträde utan godtagbart skäl, skall hand­

räckning lämnas av polisstyrelsen. Tillsynsarbete skall utföras på sådant

sätt att minsta möjliga olägenhet vållas allmänheten.

27 § Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i de

hänseenden som avses i denna lag samt att meddela föreskrifter om

avgifter för sotning som avses i 7 § och för undersöknings- och besikt­

ningsarbete som utföres av den som är behörig a tt verkställa sådan sot­

ning. Regeringen bemyndigas vidare att meddela föreskrifter om be­
gränsning i rätten för den som är behörig att förrätta brandsyn att driva

eller annars taga befattning med näringsverksamhet som gäller handel

med brand- eller livräddningsredskap eller meddelande av försäkringar

som har samband med bra nd.

Regeringen får överlåta åt kommun eller förvaltningsmyndighet att

meddela föreskrifter som avses i första stycket första punkten.

El

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Erik Neergaard
(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.