SFS 1977:278

770278.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:278

Utkom från trycket

den 31 maj 1977

Lag

om ändring i Ibrandlagen (1974:80);

utfärdad den 28 april 1977.

Enligt riksdagens besluf föreskrives i fråga om brandlagen (1974: 80)^

dels att i 20 och 22 §§ ordet "kroppsskada" skall bytas ut mot "person­

skada",

dels att 19 § skall h a nedan angivna lydelse.

19 § I fråga om ersättning vid personskada till den som har deltagit i

räddningstjänst eller i övning med brandstyrka gäller lagen (1977:265) om
statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid

ideell skada. För skada på kläder eller andra personliga tillhörigheter är

han berättigad till ersättning av kommunen. Den som frivilligt eller på an­
modan med stöd av 10 § först a stycket har deltagit i rä ddningstjänst och ej
tillhör brandvärn är berättigad till ersättning av kommunen för arbete och
tidspillan samt för kostnad för resa och uppehälle.

När transportmedel, redskap eller annan utrustning för räddningstjänst

har tillhandahållits frivilligt eller tagits i anspråk med stöd av 11 §, är äga­
ren eller innehavaren berättigad till ersättning av kommunen för skada på

732

' Prop. 1976/77:64, SfU 2 1, rskr201.

^ Senaste lydelse av 22 § 1975; 96.

¬

background image

utrustningen, förlorad avkastning eller nytta och kostnad med anledning

SFS 1977:278

äv att utrus tningen har tillhandahållits.

Denna lag t räder i kraft den 1 ju li 1977. �ldre bestämmelser gäller fort­

farande i fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JOHANNES ANTONSSON

Hans Palmcrantz

(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.