SFS 1977:277

770277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:277

om ändring i lagen (1960:331) om skyddsåtgärder vid

utkom från trycket

olyckor i atomanläggningar m. m.;

den 31 maj 1977

utfärdad den 28 april 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1960:331) om

skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläg gningar m. m.

dels att i 2 och 12-14 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege­

ringen",

dels att 8 § skall ha nedan angivna lydelse.

8 § Den som uttagits till arbete med stöd av 6 § första stycket äger av

statsmedel e rhålla ersättning för resa och andra kostnader för inställelse

' Prop. 1976/77:64, SfU 21, rskr 201.

731

¬

background image

\/-

SFS 1977:277

samt gottgörelse för utfört arbete och för skada som därunder åsamkats

honom, allt enligt de föreskrifter regeringen meddelar. I fråga om ersätt­
ning vid personskada gäller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

och lagen (1977:266) om s tatlig ersättning vid ideell skada.

För egendom, som tagits i anspråk jämlikt 6 § andra stycket, skall enligt

föreskrifter, som meddelas av regeringen, lämnas ersättning av statsme­

del. Har egendomen tagits i anspråk med nyttjanderätt, skall ersättning ut­

gå, förutom för den förlorade avkastningen eller nyttan, jämväl för den
skada eller försämring egendomen må hava lidit.

Ersättning av statsmedel må även tillerkännas den som genom eget arbe­

te eller genom att tillhandahålla förnödenhet frivilligt varit verksam i

skyddsarbete som avses i d enna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977. �ldre bestämmelser gäller fort­

farande i fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NILS G. �&SLING

H, L. Svahn

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.