SFS 1977:493

770493.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢'.T(

if

Utkom från trycket

(Jen 27 juni 1977

Lag

SFS 1977: 493

om ändring i brandlagen (1974: 80);

utfärdad den 9juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 24 § brandlagen (1974:80) skall

ha nedan angivna lydelse.

24 §2 Till böter dömes den som

1. kallats att deltaga i övning med brandstyrka eller i räddningstjänst

och som uteblir utan giltigt skäl.

2. vid räddningstjänst uppsåtligen bryter mot vad brandchefen, annat

brandbefäl eller befälhavare som avses i 9 § eller 12 S f örsta stycket i och
för tjänsten befallt.

3. uppsåtligen hindrar eller försöker hindra åtgärd som avses i 11 § e ller

uppsåtligen åsidosätter beslut om avspärrning som har meddelats med stöd

av 11 §,

4. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 17 eller 18 §,

5. vägrar anställd som har kallats att deltaga i öv ning med brandstyrka

eller i räd dningstjänst ledighet för deltagandet, om ledigheten kunnat med­
givas utan synnerlig olägenhet.

Vad som sägs i fö rsta stycket I och 5 äger tillämpning också i frå ga om

den som enligt 12 S tredje stycket har anmodats att deltaga i räddnings­
tjänst som avses i I § tredje stycket första punkten. Den som vid sådan

räddningstjänst uppsåtligen hindrar eller försöker hindra åtgärd som avses
i 11 § e ller uppsåtligen åsidosätter beslut om avspärrning som har medde­

lats med stöd av 11 § d ömes till böter.

' Prop. 1976/77:121. JuU; 35, rskr 329.
^ �n dringen innebär att andra stycket upphävs.

'213

:! , Cfj. ^

¬

background image

SFS 1977: 493

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1977.

Pä regeringens vägnar

JOHANNES ANTONSSON

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.