SFS 1980:427

800427.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i brandlagen (1974:80);

utfärdad den 5 ju ni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 § brandlagen (1974:80) skall

ha nedan angiv na lydelse.

11 § Den som utövar befälet vid r äddningstjänst får, om fara föi liv, häl-
,sa eller egendom eller för skada i miljön ic ke lämpligen kan avvärjas på an­

nat sätt, företaga sådant ingrepp i ann ans rätt som måste anses försvarligt
med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och
omständigheterna i övrigt. Han får sålunda bland annat bereda medver­

kande p ersonal tillträde till f astighet, avspärra olycksplats, nyttja brunn,
vattenledning, telefon, redskap, arbetsmaskiner, hästar, fordon och far­

tyg, fälla träd, anlägga moteld, bortforsla grus, sand eller jord samt riva el­
ler undanskaffa byggnad, upplag eller annan egendom.

Denna paragraf är tillämplig också vid räddningstjänst som avses i 1 §

tredje stycket första punkten.

Förbud eller föreläggande som avses i 7 k ap. 5 § lagen (1980.424) om t

gärder mot v attenförorening från fartyg får ej meddelas med stöd av denna

paragraf.

SFS 1980: 427

Utkom från trycket

den ISjuni 19 80

Denna lag träder i kraf t den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

KARL BOO

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

' Prop. 1979/80:167, JoU 48, rskr 366.

¬

background image

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.