SFS 1983:230

830230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:230

om ändring i lagen (1960:331) om skyddsåtgärder vid

utkom från trycket

olyckor i atomanläggningar m. m.;

den io maj i983

utfardad den 28 april 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1960:331) om

skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m.

dels att 8 § skall ha n edan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 5a §, av nedan angivna

lydelse.

5 a § Om det behövs för den beredskap mot oly ckor som avses i denna

lag, får mark eller byggnad för statens räkning tas i anspråk med nyttjan­
derätt för uppsättning av larmanordningar. Beslut om detta fattas av läns­
styrelsen.

8

Den som uttagits till arbe te med stöd av 6 § första stycket äger av

statsmedel erhålla ersättning för resa och andra kostnader för inställelse

samt gottgörelse för utfört arbete och för skada som därunder åsamkats

' Prop. 1982/83:114. JoU 28. rskr 254.

^ Senaste lydelse 1977: 277.

519

¬

background image

SFS 1983:230

honom, allt enligt d e föreskrifter regeringen meddelar. I fråga om e rsätt­
ning vid personskada gäller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

och lagen (1977: 266) om statlig ersät tning vid ideell skada.

För egendom, som tagits i an språk enligt 6 § and ra stycket, skall enligt

föreskrifter, som meddelas av regeringen, lämnas ersättning av statsmedel.

Har egendomen tagits i anspråk med nyttjanderätt, skall ersättning lämnas,

förutom för den förlorade avkastningen eller nyttan, även för den skada

eller försämring som egendomen kan ha utsatts för. Efter samma grunder
skall lämnas ersättning av statsmedel för egendom som tagits i anspråk
enligt 5 a §.

Ersättning av statsmedel må även tillerkännas den som genom eget

arbete eller genom att tillhandahålla förnödenhet frivilligt varit verksam i
skyddsarbete som avses i denna lag.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppg ift

på den utkommit från trycket i Svensk fö rfattningssamling.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Olof Köhl

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.