SFS 1983:1001

831001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:1001

Utkom från trycket

Lag

⬢ f

den 27 december 1983

om ändring i brandlagen (1974:80);

utfärdad deit 15 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 § brandlagen (1974:80) skäll

ha nedan angivna lydelse.

21

Kommun är berättigad till ersättning av statsmedel för kostnad för

1. räddningstjänst med anledning av oljeutflöde till havs eller i k ustvatt­

nen, Vänern, Mälaren, Göta älv, Trollhätte kanal eller Södertälje kanal,

2. sanering av oljeskada som har uppstått till följd av utflöde som a vses

under 1,

3. räddningstjänst vid annat nödläge.

Ersättning utgår endast för den del av kostnaden som överstiger en

självrisk. Självrisken beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

ANDERS THUNBORG

Olof Forssberg

(Försvarsdepartementet)

' Prop. 1983/84:13, BoU 6, rskr41.

^ Senaste lydelse 1979:404.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.