SFS 1985:429

850429.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:429

om ändring i brandlagen (1974:80);

utkom från trycket

utfärdad den 6 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 § brandlagen (1974:80 ) skall

ha följande lydelse.

15

Föreligger i samband med verksam het vid viss anläg gning särskild

fara för att utflöde av vara, på vilken lagen (1985:426 ) om kemiska pro­
dukter äger tillämpning, orsakar avsevärd skada på människor eller i

miljön, får länsstyrelsen efter samråd med den myndighet som regerin gen
bestämmer ålägga anläggningens ägare eller innehavare att hålla den be­

redskap med personal och utrustning som behövs för att avvärja eller
begränsa sådan skada. �&läggande får dock ej avse beredskap som skulle
medföra oskälig kostnad. I fråga om anläggningar, som försvarsmakten

förfogar över, meddelar regeringen särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

CURT BOSTR�M

Olof Forssberg

(Försvarsdepartementet)

' Prop. 1984/85: 118, JoU 30, rskr 340 .

^ Senaste lydelse 1975:96.

den 17juni 1985

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.