SFS 1991:1664

911664.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1664

om ändring i lagen (1991:1032) om ändring i

Utkom från trycket

räddningstjänstlagen (1986:1102);

'len i9 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § räddningstjänstlagen

(1986; 1102) i paragraf ens lydelse enligt lagen (1991:1032 ) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

17 § Genom sotningen skall eldstäder och andra fasta förbrännings­

anordningar, som inte är inrättade for eldning uteslutande med gas, och

därtill hörande rökkanaler samt imkanaler göras rena. I samband med
sotning skall det som rengörs samt skorstenar och tak med därtill hörande

byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Sådan kontroll
skall också göras av kanalanslutna eldstäder och andra fasta forbrännings-

' Prop. 1991/92; 17, KU6, rskr. 31.

3091

¬

background image

⬢ p ,,

-

SFS 1991:1664

anordningar, som ä r inrättade for eldnin g uteslutan de med ga s, och av

därtill hörande avgaskanaler. En tills ynsmyndighet kan besluta om kon­

troll av brandskyddet också i andra fall.

Sotning och kontroll enligt första stycket av brandskyddet skall utforas

av skorstensfejarmästare eller skorstensfejare som biträder skorstensfejar-

mästaren. En sådan nämnd som avses i 10 § får i fråga om speciella

anläggningar och enstaka avlä gset belägna bostadshus medg e att någon
annan utfor sotningen och kontrollen.

På regeringens vägnar

ANDERS BJ�RCK

Rolf Holmquist

(Försvarsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.