SFS 1992:97

920097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:97

Lag

Utkom från trycket

den 17 mars 1992

om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

"j.'

utfärdad den 5 mars 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om räddningstjänstlagen

(1986:1102)

. J

dels att 2, 25, 27, 32 och 36 §§ räddningstjänstlagen (1986:1102) skall ha

följande lydelse,

w.

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 27 a och 27 b §§, saitit )

närmast före 27 a och 27 b §§ n ya rubriker av följande lydelse.

2 § Med räd dningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten
eller kommunerna skall svara för vid olyckshändelser och överh ängande*
fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa ska dor på människor'
eller egendom eller i miljön.

Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som görs enligt

25-27 a §§ utan att det har inträffat någon olyckhändelse eller föreligger
överhängande fara för en olyckshändelse.

Skyldighet för staten eller kommun att göra en räddningsinsats förelig­

ger endast, om det med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det

hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna')

övrigt är påkallat att staten eller kommunen svarar för insatsen.

25 § Inom fjällområden skall polisen

1. efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana omstän­

digheter att det kan befaras att det föreligger fara för hans liv eller allvarlig
risk för hans hälsa,

2. rädda den som har råkat ut för en olyckshändelse eller drabbats av en

sjukdom och som snabbt behöver komma under vård eller få annan hjälp.

27

Inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för vattendrag, kana­

ler, hamnar samt andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, skall
Sjöfartsverket svara för efterforskning och räddning av människor, som är
eller kan befaras vara i sjönöd, och för sju ktransporter från fartyg.

226

' Prop. 1991/92:70, FöU7, rsk r. 125.

' Senaste lydelse 1988:438.

¬

background image

Efterforskning av försvunna personer i andra fall

SFS 1992:97

27 a § I andra fall än som avses i 25-27 §§ skall polisen efterforska

personer som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan
befaras att det föreligger fara för deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa.

Miljöräddningstjänst till sjöss
27 b § Inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för vattendrag, ka­
naler, hamnar samt andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, skall
Kustbevakningen svara för räddningstjänsten, när olja eller andra skadliga

ämnen har kommit ut i va ttnet.

32 § Räddningsledare är

1. i den kommunala räddningstjänsten räddningschefen eller den som

denne har utsett,

2. i fjällräddningstjänsten och i fråga om efterforskning enligt 27 a §

polischefen i distrikt et eller den som denne har utsett eller, om räddnings­

insatsen berör flera polisdistrikt, den regionale polischefen eller den som
denne har utsett,

3. i övrig räddningstjänst den som den ansvariga myndigheten har

utsett.

Samverkar två eller flera räddningskårer i en räddningsinsats som berör

mer än en kommuns område inom samma län, skall länsstyrelsen bestäm­

ma vem av räddningsledama som skall leda insatsen, om inte räddningsle­

darna själva har bestämt det.

36 § Vid kom munal räddningstjänst med anledning av utflöde i vatten
av olja eller andra skadliga ämnen har kommunen rätt till ersättning av

staten för den del av räddningstjänstkostnaderna som överstiger ett av

regeringen fastställt belopp, om utflödet har inträffat utanför Sveriges

sjöterritorium eller inom en del av sjöterritoriet där räddningsinsatser
skall göras enligt 27 b § eller inom Göta älv, Trollhätte kanal eller Söder­
tälje kanal.

(⬢rsiSi

Denna lag träder i kraft de n 1 april 1992.

Ii Inö

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Rolf Holmquist

(Försvarsdepartementet)

227

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.