SFS 1992:1406

921406.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1406 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 dvllforsvatslagen (1960:74);

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om civilfbrsvarslagen

(1960: lAY

dels att 2 § skall upphöra att gälla,

delsaXX i 4 a, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 20, 40,41 a, 57, 66, 68, 69 och 73 §§ samt

punkt 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1975:553) om ändring i
civilforsvarslagen ordet "civilförsvarsberedskap" skall bytas ut mot "höjd
beredskap",

dels att i 58, 81 och 83 §§ orden "högsta civilförsvarsberedskap" skall

bytas ut mot "högsta beredskap",

dels att 39 § skall ha följande lydelse.

39 § Om alarmering och mörkläggning, så ock om trafiken samt den

allmänna ordningen och säkerheten under höjd beredskap äger regeringen

meddela särskilda bestämmelser.

Länsstyrelsen äger forordna, att sålunda utfärdade bestämmelser skola

äga tillämpning jämväl under civilforsvarsövning, och därvid tillika med­
dela foreskrifter, i vad mån all mänheten samt industrier och andra foretag
skola medverka vid övningen; dock skall, om denna är avsedd att pågå

längre tid än tre dagar, regeringens medgivande till förordnandet inhäm­
tas.

Länsstyrelsen äger forordna att under högsta beredskap forbud skall

gälla mot användande av samlingslokal, såvitt for besökande i lokalen

beräknat skyddsrum icke finnes att tillgå, och av barnstuga, såvitt skydds­
rum icke finnes att tillgå for de personer som barnstugan är avsedd att

hysa.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

ANDERS BJ�RCK

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)

Q
ä

?

SJ

N.

c;

?5!

3450

' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93; FöU2, rskr. 1992/93:83.

' Lagen omtryckt 1984; 1026.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.