SFS 1992:1147

921147.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1147 Lag

Utkom från trycket

om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

den 16 december 1992

utfardad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 26, 27 och 27 b §§ räddnings­

tjänstlagen (1986:1102)^ skall ha följan de lydelse.

26 § Vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium, med undantag for
vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och
Mälaren, samt inom Sveriges ekonomiska zon skall Luftfartsverket svara

for räddningstjänsten.

Luftfartsverket skall svara for forebyggande räddningsinsatser mot ska­

dor, när ett luftfartyg är nödställt eller när fara hotar lufttrafiken. Verket
skall också svara for efterforskning av luftfartyg som saknas.

27 § Inom Sveriges sjöterritorium, med undantag for vattendrag, kana­

ler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, samt inom

Sveriges ekonomiska zon skall Sjöfar tsverket svara for efterforskning och

räddning av människor, som är eller kan befaras vara i s jönöd, och for

sjuktransporter från fartyg.

27 b § Inom Sveriges sjöterritorium, med undantag for vattendrag, ka­
naler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, samt

inom Sveriges ekonomiska zon skall Kustbevakningen svara for rädd­

ningstjänsten, när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

ANDERS BJ�RCK

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)

2656

' Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UUI0, rskr. 1992/ 93:54.

' Lagen omtryekt 1992:948.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.