SFS 1971:1172

711172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:1172 Lag

Utkom från trycket

den 28 dec. 1971

om ändring i brandlagen (1962; 90);

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 6 § brandlagen (1962: 90) skall ha ne­
dan angivna lydelse.

6 § Om brand tagit eller hotar att taga större omfattning eller den
kommunala brandkåren tillfälligt icke kan ingripa mot brand, ar annan
kommun pliktig att lämna släckningshjälp i den utsträckning brandche­
fen i den kommunen prövar möjlig utan att skälig hänsyn till dess egen

säkerhet åsidosattes. Framställning om släckningshjälp skall göras av

brandchefen eller, om hans beslut ej hinner avvaktas, av den som är i

hans ställe.

För kostnad, som åsamkats kommun i anledning av framställning

om släckningshjälp, är kommunen berättigad att erhålla skälig ersätt­
ning. Kunna kommunerna icke enas om ersättningen, skall denna fast­

ställas av länsstyrelsen i det län, där hjälpen lämnats.

Utan hinder av 3 § första stycket förvaltningslagen (1971: 290) äga

14�20 §§ nämnda lag tillämpning i ärende hos länsstyrelsen s om avses

i andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

2674

1 Prop. 1971:176, KU 74, rskr 334.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1971:1172

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

SVANTE L UNDKVIST

(L. S.)

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.