SFS 1977:192

770192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utki)m (ran irvckei

den 12 m aj 1 977

Lag

SFS 1977:192

om ändring i brandlagen (1974:80);

utfärdad den 21 april 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 3 och 3 a iiS brandlagen

(1974; 80) skall ha nedan angivna lydelse.

3 § I var je kommun skall finnas en brandstyrelse. Kommun får tillsätta

särskild brandstyrelse eller uppdraga åt annan nämnd att vara brandstyrel­
se. Har så ej skett är kommunstyrelsen brandstyrelse.

Brandstyrelsen skall handha förvaltningen av brandförsvarets angelä­

genheter, i den mån förvaltningen ej tillkommer annan enligt beslut som

avses i 3 kap . 14 § kommunallagen (1977:179).

3 a

I fråga om särskild brandstyrelse tillämpas bestämmelserna i 3

kap. 2 §, 3 § f örsta stycket, 4 §. 5 § tredje stycket, 7 och 8 SS. 9 § f örsta

stycket och 10-12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I

annan kommun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i

3 kap. 5 § första stycket och 6 § nämnda lag på motsvarande sätt.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971:290) äger 4 och 5 SS nämn­

da lag tillämpning i samtliga ären den hos särskild brandstyrelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

På regeringens vägnar

JOHANNES ANTONSSON

' (

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

' Prop. 1976/77:1, KU 25, rskr 148.

' Senaste lydels e 1975:96. �ndringen innebär bl. a. att i rrvom. andra och fjärde

styckena och 2 m om. upphävs.

513

A 33-SFS 1977

s

il

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.