SFS 1962:90

620090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 90

Brandlag;

giocn Slockholms sloti den 30 mars 1962.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

e 11 d e s Konung, g � r a v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

"ott fö rordna som följer.

1 §.

^'arje Iroinmun skall i enlighet med bestämmelserna i denna lag hålla

elt bran dförsvar, som tillfredsställer skäliga anspråk på trygghet mot skada

av brand.

Förvallningen av brandförsvarets angelägenheter skall handhavas av den

koinnuinala nä mnd, som kommunens fullmäktige bestäimna (brandstyrelse).

2 §.

I kom muns brandlörsvar skall ingå brandstyrka av betryggande storlek

och sammansättning. Brandstyrkan skall bestå av en brandchef, en eller

liera uic e brandchefer, brandkår samt, där så erfordras, brandvärn, grundat

på tjä nsteplikt.

Bratidchef, vice brandchef samt personal i kommunal brandkår skall

vara heltidsan ställd eller hava förbundit sig att fullgöra brandtjänst såsom

'leltidsaiiställd vid sidan av annan sysselsättning,

hör kommun skall därjämte finnas skorstensfejarmästare,

3 §.

kommun är skyldig att anskaffa och underhålla materiel, byggnader

och andra för brandförsvaret erforderliga anordningar, skogsbrandtorn

"kväi undantagna, samt draga försorg om nödig vattentillgång f�r släckning

av brand, allt dock endast i den mån oskälig kostnad icke åsamkas kom-

⬢hunen,

4 §,

,,länsstyrelsen äger helt eller delvis befria koramun från skyldighet att

oalla brandkår med därtill hörande materiel, byggnader och anordningar,

atramt kommunen träffat avtal om betryggande släckningshjälp från kom-

anal br andkår i annan kommun eller från annan brandkår. Sådan brand-

'ic skall anses som kommunal brandkär i kommunen.

TI

� §.

1 K ommun skall brandsyn hållas och sotning verkställas i enlighet med

föreskrivas i brandstadgan.

'^op. 1962:12; L'U 11; Rsltr 127.

'^58000. Sucnsh författningssamling 19G2, iVr 90�92

¬

background image

!|

1 ^

1

11

fl

il n

1

}L���

200

1962 - Is'r 90

G

⬢ i.Mrit ,-llcr lu>i;ir atl tai^a större onifaltniii^' cllcr den

0,n

^ tHlfälli"l icke kan ingripa mot Lraiid, är annan ko,,,,"'""

nn S;sln«.hiinp

msfäcKnin, !.r. n<lchor';r?"?

piöv».- böjlig

pmvar

hansyn t,l .iess cgei, sife,',

äsidosnltos. l-raniställning om siaoknings ijalp skall göras av brandchcfe

eller Oi l bans l.eslnl c] hinner avvaktas, av den som ar i hans ställe.

I^r kostnad, som asamknls Icomnum i anledning av framslällnin.

släckningshjälp, är koinimmen hcratljgacl att cclni la skälig eisältnin-.

Kiinna koiinmmcnin icke enas om ersättningen, skall denna iaststiillas ir,'

länsstvrelsen i det iän, där hjälpen hirntiats.

§"⬢

sVär sa erfordras lör släckning av lirand är envar, som under kaleiukninl

fyller lägst sexton och högst sextiofein år ocli som vistas t orlcii, p!}i[p

att, i den mån kroppskrafter och hälsotillstånd tillåta, medverka vid slii rk

ningen.

lilaiid de i koininimen hosatta salnnda tjänstepliktiga må lämpliga por-

söner lagas i ansjiräk för tjänst i hrandvärnet. För sådan tjänst 'skola i

första hand frivilliga uttagas. Den som ullagits är skyldig alt della«a j

hraiulövning under Jiögsl tjugu timmar årligen samt är'for'mcdvcrkan^viJ

Iirandsiäclming licrättigad till .skälig ersättning av kommunen. Ultoenin;'

vorkslälles av hrandslyrclscn.

"

'

S

�gare eller innehavare av hyggnad, upplag eller annan anläggning i r

9

a annan

erforderlig anordning ma anluinii.i='

sakas därigenonu

r

saframl oskäligt inlr-ång icke or-

KoinniunL-u skall svir V

atgdrd meddelas av hrnndstyreisoii,

Koinniunen skäll

V- -'^a<hui atgdrd meddelas av hrnndstyrelsoii

lläi-d som avses i förstä

vmskada, som åsamkas

t^ansyn taga.s [iu /ip,, nvTf

- J hestaminande av ersäflning härför sk'"

raltigadc. )iv kostivulcn Vim

modtora för <lou crsäUningsb^

i'ct ej nas 0111 ersäU nin-mn

ersättning. Knti cnig

skall denna fa st.ställas av länsstyrelsen.

äim Tippstå.^'^'

^^'"^<'Gava eld eller hrandfarljgi föremal att hratui lo"

hij'jistai- i;raiul ellc,-

^ ^

iVrmrn'" ^'lf"Gerr clle,.

1'ara därför oeh kan ej den. so"'

' 'ara, samt tillkalla hjäjp

var.sko dem, vilkas liv eller egcio

IS"

!Trv53-

¬

background image

1962 ⬢ Nr 90

201

32 §.

ni för befälet \i(l brand må för släckning eller räddning företaga

inorenP ) annans rätt, som bedömes nödvändigt. Han äger sålunda

bereda brandstyrka tillträde till fastighet, avspärra brand-

'"''T fl' nvitja brunn, vattenledning, redskap, telefon, hästar och fordon,

fålla lrä t3. a nlägga moteld samt riva eller undanskaffa byggnad, upplag eller

IV"ringa omfattning må jämväl företagas av annan, som del-

l-}<'er i släclcnings- och räddningsarbetet, därest befälhavarens föreskrift

iciriätupligen ka n inhäm tas.

33 §.

Pen som deltagit i eller pä annat sätt varit verksam för släckning av

{iraiirf eller som deltagit i övning med brandstyrka må av statsmedel erhålla

ersättning för skada, som därvid åsamkats honom.

Er.sällnim>' av .statsmedel må jämväl utgå för deltagande i eller annan

vcrlisamliet^^för släckning av skogsbrand. Härjämte må av statsmedel be­

löning tilldelas den, som vid släckning av skogsbrand visat rådighet och nit.

Närmare besläinmelscr om ersättning och belöning enligt denna paragraf

meddelar Konungen.

34 §.

Underlåter någon att fullgöra A-ad som åligger honom enligt 8 § första

stycket första punkten, äger länsstyrelsen förelägga Aite. Föreläggande må

alit efter omständigheterna riktas mot ägaren eller innehavaren eller ock

mot dem båda. Tillhandahålles icke personal för tillsyn efter vad i samma

⬢stycke an dra punkten säg.s, må tillsynen på ägarens eller innehavarens be­

kostnad utföras genom brandchefens försorg.

Föreläggande mot ägare må förbindas med åläggande för honom att vid

överlåtelse omedelbart meddela länsstyrelsen uppgift om den nye ägaren.

35 §.

över b randstyrelses beslut enligt 7 § och 9 § första stycket må besvär an-

töras lios l änsstyrelsen.

Talan mot beslut, som enligt denna lag meddelas av länsstyrelsen, föres

kos Konungen.

36 §.

hen som nian giltigt skäl uteblir från brandövning eller brandsläckning,

vartill han kallats genom brandlarm eller på annat sätt, eller lämnar lio-

jiom anvisat arbete eller eljest icke åtlyder vad brandbefäl i och för tjäns-

kn hefalH el ler som bryter mot 10 eller 13 § eller som hindrar eller söker

tundra å tgärd, som avses i 12 §, domes till dagsböter.

Arbetsgivare eller arbetsledare, som vägrar anställd nödig ledighet för

^'lagande i brandövning eller brandsläckning eller därmed sammanhäng-

�~ ^ arbete, domes, såframt ledigheten kunnat medgivas utan synnerlig ola-

till dagsböter.

bra ?

genom brandlarm eller på annat sätt obehörigen åstadkommer

j

ntryclcning eller samling, döraes till dagsböter eller fängelse

sex månader och vare skyldig att ersätta därav föranledd kostnad.

y.-

37 §.

^ereskrifter angående tillämpningen av denna lag meddelas i

¬

background image

196-2 ⬢ Nr 90 ocb. 9 1

V

202

, "T-.,. \ i-i-ilf den 1 iauaari 1903, fråii och med vOi.

Donna lae frnf ^

(^r 321) skall ui)p]iura alt s^älh,.

'''r"fSon'cr i I"? "⬢⬢""⬢ K''-'""'""' '⬢=''»''sning iill lagrmn, som crs ai,

i��kin.inolsc'i .lenna Ing. .>;!cnil <lon bcnln.n,nelson i slället lHl4^^

" in.) -.II i som vcilciliör luiv.n si g Iwrsamligcn alt efterrätla. Till yllem�~
vis") liava \'i ilcim

lo'-"

"""1 Värt kttngl.S

bekräfta lätil.

t;iock]!olius slott den 30 mars' 1902.

GUSTAF ADOLF

(I..S.)

(Inrikesdcparteiiienlet)

RuNE B . JOHANSSON

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.