SFS 1960:74

600074.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X960 ⬢ Nr 74 och 75

Utkom från trycket den 29 april I960

Nr 74

Civilförsvarslag;

given. Stockholms slo tt den 22 april 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 KAP.

Allmänna bestämmelser

1 §.

Civilförsvaret har till uppgift att i de hänseenden Konungen bestämmer

utöva sådan verksamhet för rikets försvar, som avser att skydda och rädda

liv och egendom vid anfall mot riket och som icke åvilar krigsmakten, så

ock annan likartad verksamhet.

För olika slag av civilförsvars verksamhet skola finnas särskilda tjänste­

grenar.

Konungen äger förordna, att personal, som krigsplacerats för tjänst­

göring inom tjänstegrenen ordnings- och bevakningstjänst, skall, då riket

är i krig, vara skyldig att i anslutning till tjänstegrenen åliggande uppgifter

utöva jämväl sådan försvarsverksamhet, som eljest åvilar krigsmakten.

Sådan personal tillhör under krig krigsmakten.

2 §.

Befinner sig riket i krig eller krigsfara, äger Konungen förordna, att

inom riket eller del därav civilförsvaret skall intaga förstärkt beredskap

( civilförsvarsberedskap).

Närmare bestämmelser angående olika grader av civilförsvarsberedskap

(beredskapsgrader) meddelas av Konungen.

2 KAP.

Grunddragen av civilförsvaret

3 §.

Den centrala ledningen av civilförsvaret utövas under Konungen av civil-

försvarsstyrelsen.

1 Prop. 1960: 5; L=U 3; Rskr 133.

49�607024. Svensk författningssamling 1960, Nr 7d och 75

¬

background image

152

I960 . Nr

- ⬢

4 §.

Inom varje län handhar länsstyrelsen ledningen av civilförsvaret.

Om civilbefälhavares befattning med civilförsvaret stadgas särskilt.

5 §.

Riket indelas i civilförsvarsområden för det lokala civilförsvaret och, i

den utsträckning det finnes erforderligt, i särskilda områden för det regiov'

nala civilförsvaret. Om indelningen förordnar Konungen.

'

Ingå i civilförsvarsområde delar av skilda län, bestämmer Konungen till.

vilket län området skall höra i ci-sdlförsvarshänseende.

Länsstyrelsen äger, då det finnes ändamålsenligt, förordna om indelning^,!

av civilförsvarsområde i civilförsvarsdistrikt.

6 §.

Inom civilförsvarsområde utövas ledningen av civilförsvaret under civil­

försvarsberedskap samt, om Konungen i fråga om visst civilförsvarsområde ^

så förordnar, även eljest av en civilförsvarschef. För civilförsvarseliefen'

skall finnas en ställföreträdare.

Civilförsvarschef och ställföreträdare utses av länsstyrelsen, om ej Ko'^^

nungen för visst civilförsvarsområde förordnar annorlunda.

För ledningen under civilförsvarsberedskap av civilförsvaret inom civil-

försvarsdistrikt må länsstyrelsen förordna en distriktschef.

Befattningshavare vid polis- och brandväsendet är skyldig att mottaga'

uppdrag som avses i denna paragraf.

7 §.

Civilförsvaret skall anordnas dels som allmänt civilförsvar lokalt för

jrjiåiJäli

varje chilförsvarsområde samt regionalt för varje för regionalt civilförsvar, riiii

avsett område, dels i den mån det finnes erforderligt med hänsyn till be-'

Inl'iu

byggeisens beskaffenhet eller eljest som verkskydd för särskilda anlägg- ^ cgitji®;

ningar och byggnader.

' . ESatil

Lokalt allmänt civilförsvar och verkskydd må anordnas gemensamt, om

det finnes ändamålsenligt med hänsyn till förhållandena på viss ort och"

kan ske utan minskning av civilförsvarets förmåga att fullgöra sina upp­

gifter.

8§.

Till avvärjande av skada må civilförsvaret under civilförsvarsberedskap

tagas i anspråk för uppgifter, som ej röra det egna området eller den egna

anläggningen eller byggnaden, enligt grunder som Konungen eller, efter .

Konungens bemyndigande, cmlförsvarsstyrelsen bestämmer.

9 §.

fullgörandet av civilförsvaret åvilande uppgifter.

Civilförsvarets omfattning och beskaffenhet inom varje civilförsvarsoin^

råde skall till sina huvuddrag angivas i särskild organisationsplan.

_ ⬢

Organisationsplan upprättas av länsstyrelsen och skall, liksom ändrin

däri, fastställas av civilförsvarsstyrelsen i den mån Konungen sä förordnar.^

k t

Om det för nödig samordning av civilförsvaret och krigsmakten prövas

oundgängligt, må Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, överber

fälhavaren förordna, att under högsta civilförsvarsberedskap militär myn

dighet må för särskilda fall meddela civilförsvarsmyndighet föreskrift om

tsrj;

ti;

10 §.

.fe »il

¬

background image

. Nr 74

153

3 KAP.

Civilförsvarsplikt

11 §.

I riket boende svensk medborgare är från och med det kalenderår, var­

under han fyller sexton år, till och med det kalenderår, varunder han fyller

sextiofem år, skyldig att fullgöra sådan tjänstgöring i civilförsvaret som

hans kroppskrafter och hälsotillstånd medgiva (civilförsvarsplikt).

Konungen äger i den utsträckning som finnes lämplig förordna, att vad

sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning å utlänning här i riket.

12 §.

1 mom. Civilförsvarsplikt skall under tid, då civilförsvarsberedskap rå­

der, fullgöras i den omfattning som är nödig med hänsyn till fientlig verk­

samhet eller fara därför samt till behovet av utbildning och övning i civil­

försvarstjänst.

2 mom. Under annan tid än i 1 mom. sägs är civilförsvarspliktig icke

skyldig att tjänstgöra i civilförsvaret annat än för utbildning och övning.

Civilförsvarspliktig, som jämlikt 17 § är inskriven i civilförsvaret, må för

utbildning tagas i ansprålc under högst trettio dagar; dock må utbildnings­

tiden för civilförsvarspliktig som krigsplacerats i högre befälsbefattning el­

ler i annan befattning, vilken kräver särskilda insikter eller färdigheter, ut­

sträckas till högst sextio dagar.

Envar civilförsvarspliktig är skyldig att under varje följd av tre kalen­

derår deltaga högst sextio timmar i övning, som anordnas av civilförsvars­

myndighet.

3 mom. Utan hinder av vad i 2 mom. stadgas må värnpliktig, som är in­

skriven i civilförsvaret, åläggas att deltaga i utbildning och övning under

den längre tid, som han efter inskrivningen i civilförsvaret kunnat åläggas

att för motsvarande ändamål tjänstgöra vid krigsmakten.

Har Konungen beslutat att beredskapsövning enligt 27 § 2. värnplikts­

lagen må anordnas vid krigsmakten, äger Konungen tillika förordna, att

värnpliktig, som avses i nästföregående stycke, må åläggas tjänstgöring för

utbildning och övning i civilförsvaret sammanlagt högst etthundraåttio

dagar utöver den tid, som han enligt vad förut sagts är skyldig att fullgöra

sådan tjänstgöring.

4 mom. Konungen meddelar närmare bestämmelser om den utsträckning,

vari olika grupper av civilförsvarspliktiga må tagas i anspråk vid olika tider.

13 §.

Ej må utan tillstånd av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande,

av överbefälhavaren tjänstgöring i chdlförsvaret åläggas någon å sådan

tid, att han därigenom hindras fullgöra honom på grund av värnplikt eller

såsom hemvärnsman eller eljest åvilande skyldighet att tjänstgöra vid

krigsmakten.

14 §.

Om befrielse för vissa befattningshavare eller yrkesgrupper från fullgö­

rande av civilförsvarsplikt äger Konungen meddela bestämmelser.

Förklarar civilförsvarspliktig att bruk av vapen mot annan skulle för ho­

nom medföra djup samvetsnöd ocli gör han genom intyg av minst två tro­

värdiga personer sannolikt, att hans samvetsbetänkligheter äro allvarligt

grundade, må tjänstgöring inom ordnings- och bevakningstjänsten icke

åläggas honom.

-.⬢t. ⬢

.j

¬

background image

154

I960 . Nr 7

bostaden.

Civilförsvarstjänstgöring, som kommunalt anställd, i civilförsvaret inskri­

ven personal fullgör under oivilförsvarsberedskap, skall anses fullgjord i

den kommunala anställningen, om arbetsuppgifterna äro av samma eller
liknande slag.

»,

j , j , ,

Konungen må förordna, att vad sålunda stadgats beträffande tjänstgö­

ring under civilförsvarsberedskap skall gälla även vid tjänstgöring för ut­

bildning eller övning under tid, då civilförsvarsberedskap ej råder.

id

Då ci vi Iförs varspliktig första gången gjort framställning, som avses i

andra stycket, skall han intill dess ärendet slutligt avgjorts vara fri från'

^ j

skyldighet att tjänstgöra inom ordnings- och bevakningstjänsten.

§.

På anmaning av länsstyrelsen eller civilförsvarschefen är civilförsvars-

pliktig skyldig att inom tid, som föreskrivits i samband med anmaningeix,

lämna erforderliga upplysningar rörande personliga förhållanden av be­

tydelse för frågan om den civilförsvarspliktiges tjänstgöring i civilförsvaret.

16 §.

Den som kallas till tjänstgöring i civilförsvaret är skyldig efterkomma

kallelsen. �r han av laga förfall hindrad att inställa sig, skall han så snart

ske kan anmäla förfallet till den civilförsvarsmyndighet, som utfärdat kal­

lelsen.

I avseende å tjänstgöringen skall han ställa sig till efterrättelse de före­

skrifter som meddelas honom av vederbörande befäl.

£2 i

17 §.

,

Personal som är avsedd att under civilförsvarsberedskap tjänstgöra i det

allmänna civilförsvaret eller i verkskyddet må på förhand uttagas därtill

genom inskrivning i den ordning Konungen bestämmer.

Vid inskrivning skall såvitt möjligt tillses, att personalbehovet fylles med

dem som frivilligt anmäla sig till uttagning, såframt fråga ej är om perso­

ner, som på grund av kommunal anställning eller av annan särskild orsak

böra uttagas i första hand.

Inskrivning må kunna avse, förutom civilförsvarspliktig, jämväl annan

som förklarat sig villig därtill, minderårig likväl icke utan samtycke av

vårdnadshavaren.

Har annan än civilförsvarspliktig inskrivits, skall beträffande honom i

tillämpliga delar gälla vad i detta kapitel stadgas om civilförsvarspliktig.

18 §.

Civilförsvarspliktig åligger att, då fråga uppkommer om hans inskriv­

ning i civilförsvaret, efter kallelse personligen inställa sig å utsatt tid och

plats inom det civilförsvarsområde, där han vistas. �r han av laga förfall

hindrad att inställa sig, skall han så snart ske kan anmäla förfallet till

den civilförsvarsmyndighet, som utfärdat kallelsen.

19 §.

Under högsta civilförsvarsberedskap må ej den, som är inskriven i civil­

försvaret och krigsplacerad för tjänstgöring i lokalt civilförsvar, utan med­

givande av civilförsvarschefen eller den civilförsvarschefen bestämmer läm­

na civilförsvarsområdet, såvida ej tjänstgöring utanför området ålagts ho-

nom enligt lagen den 17 december 1943 om polisens ställning under krig.

Vad sålunda stadgats skall icke utgöra hinder för den som har sin ar­

betsplats eller stadigvarande bostad utom civilförsvarsområdet att, då hans

:

tjänstgöring i civilförsvaret tillåter det, begiva sig till arbetsplatsen eller

'fel';

20 §.

¬

background image

. Nr 74

155

21 §.

Hindras någon genom fullgörande av civilförsvarsplikt att utföra åtaget

arbete, må det icke åberopas mot honom såsom grund för skadestånd eller

eljest.

Om arbetstagares rätt att under tjänstgöring åt det allmänna bibehållas

vid anställning och vissa med denna förenade förmåner är särskilt stadgat.

4 KAP.

Anordnande av skyddsrum

22 §.

För civilförsvarets verksamhet och befolkningens skydd un>der krig skola

skyddsrum anordnas enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Skyddsrum benämnes med hänsyn till den avsedda användningen all­

mänt skyddsrum eller enskilt skyddsrum.

I avseende å beskaffenJieten skall skyddsrum inrättas som bergfast

skyddsrum eller som normalskyddsrum.

23 §.

Allmänna skyddsrum skola, i den utsträckning det finnes erforderligt,

anordnas inom stad, köping och annat tättbebyggt område, som icke är av

endast ringa omfattning och betydelse, samt annorstädes, där särskilda

förhållanden påkalla det, för att under krig bereda skydd åt tjänstgörande

civilförsvarspersonal och, om Konungen så förordnar, åt befolkningen inom

området.

Konungen eller, i den mån Konungen så förordnar, civilförsvarsstyrelsen

utser de orter, områden och platser, där allmänna skyddsrum för civilför­

svarspersonal skola anordnas, samt fastställer antalet allmänna skyddsrum

å sådan ort. De allmänna skyddsrummens närmare belägenhet skall angi­

vas i organisationsplanen.

24 §.

1 mom. Enskilda skyddsrum skola inom område eller å plats, som be­

stämmes av Konungen eller efter Konungens bemyndigande av civilför­

svarsstyrelsen, anordnas vid följande anläggningar och byggnader till skydd

för dem, som uppehålla sig där, nämligen vid

1. hamnar, flygplatser, järnvägsstationer och därmed jämförliga anlägg­

ningar, som äro av vikt för den allmänna samfärdseln;

2. industriella anläggningar, vid vilka i regel minst tjugufem personer

samtidigt äro sysselsatta eller som tillsammans med annan eller andra när­

belägna anläggningar utgöra en grupp, inom vilken i regel minst tjugufem

personer äro sysselsatta;

3. anläggningar, som inrymma undervisnings- eller vårdanstalter eller

hotell eller pensionat och äro avsedda att hysa minst tjugufem personer;

4. byggnader som äro uppförda i mera än två våningar och som till vä­

sentlig del äro avsedda för bostads-, kontors- eller affärsändamål, dock ej

en- eller tvåfamilj shus; samt

5. andra anläggningar eller byggnader, inom -sulka människor bo eller

eljest vanligen vistas, om länsstyrelsen finner skyddsrum erforderligt med

hänsyn till anläggningens eller byggnadens beskaffenhet och läge.

2 mom. För två eller flera närbelägna anläggningar eller byggnader skall

gemensamt skyddsrum vara anordnat, om anläggningarna eller byggnaderna

ej lämpligen kunna var för sig förses med skyddsrum.

.-⬢-f

¬

background image

1960 . Nr

Jamval i andra fall må gemensamt skyddsrum anordnas, om det vid prö

ning 1 den ordning Konungen bestämmer finnes kunna ske utan eftergiv

de av skaliga anspråk på skydd mot skada av fientlig verksamhet.

25 §.

Enskilt skyddsrum skall vara anordnat på sådant ställe inom eller i närr

lieten av anläggning eller byggnad, för vilken det är avsett, att det snabbt

kan uppnås av dem, som vistas i anläggningen eller byggnaden.

26 §.

1 mom. Bergfast skyddsrum skall så anordnas att det giver skydd mot

verkningarna av alla slag av vapen, som kunna antagas komma till använd­

ning vid luftanfall med massinsats, samt mot andra verkningar av kärnva­

pen än verkningarna i och närmast omkring detonationscentrum.

Normalskyddsrum skall erhålla sådant utförande, att det giver skydd mot

,1

a) andra verkningar av alla slag av vapen, som kunna antagas komma

till användning vid luftanfall med massinsats, än omedelbar träffverkan;

1

b) ti-jmkverkan av kärnvapen i den mån denna till sin styrka ej översti- ;

}

ger tryckverkan, mot vilken normalskyddsrum skall giva skydd enligt a);

⬢;

samt

⬢_

⬢'

c) radioaktiv strålning, som härrör från kärnvapen.

Vid anordnande av normalskyddsrum inom eller i omedelbar närhet avr

,

byggnad skall särskilt iakttagas att skyddsrummet får sådan hållfasthet, att

!

det motstår den belastning, som kan uppkomma, om byggnaden störtar'/

:

saraman.

i

2 mom. De byggnadstekniska anordningarna i skyddsrum skola vara aV ',

stadigvarande natur. Skyddsrum skall vara försett med reservutgång samt,

om det är anordnat i byggnad, utföras på det sätt, som med hänsyn till /

byggnadens beskaffenhet och läge är mest ändamålsenligt.

,

Tekniska bestämmelser för de olika slagen av skyddsrum fastställas av'

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av civilförsvarsstyrelsen;'i

27 §.

n

Skyddsrum bör om möjligt inrättas på sådant sätt att det kan nyttjas "'

under fred. Föreskrifter om fredsanvändning av skyddsrum utfärdas aV/

civilförsvarsstyrelsen.

#

28 §.

Allmänt skyddsrum skall enligt Konungens bestämmande anordnas soin

bergfast skyddsrum eller som normalskyddsrum.

^

Enskilt skyddsrum skall vara anordnat som normalskyddsrum, om ej

'

Konungen för särskilt fall förordnar, att det skall fylla större krav på*

skyddsförmåga.

29 §.

Enskilt skyddsrum, avsett för bostadshus, skall kunna hysa minst sa

många personer som beräknas under fredstid i allmänhet vara bosatta inom

byggnaden.

. '

Det antal personer som enskilt skyddsrum, avsett för annan anläggning

eller byggnad, skall kunna hysa bestämmes enligt grunder, som Konungen

eller, efter Konungens bemyndigande, civilförsvarsstyrelsen fastställer. Hä

vid må ej krävas att skyddsrummet skall kunna hysa flera personer än s

under fredstid i allmänhet vistas i anläggningen eller byggnaden.

^J

Konungen äger för särskilda fall förordna att enskilt skyddsrum s

^

fylla större krav på utrymme än som följer av denna paragraf.

¬

background image

. Nr 7i

157

30 § .

Därest anordnande jämlikt bestämmelserna i 23�26 samt 29 §§ av

skyddsrum, som skall vara normalskyddsrum och som icke enligt Ko­

nungens förordnande skall fylla särskilda krav på skyddsförmåga eller ut­

rymme, prövas medföra oskälig kostnad, äger länsstyrelsen medgiva undan-

EU

tag från bestämmelserna om normalskyddsrum. Dylikt undantag må ock

eljest medgivas i den mån det kan ske utan eftergivande av skäliga anspråk

på skydd mot skada av fientlig verksamhet.

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, civilförsvarsstyrelsen

äger medgiva undantag från bestämmelserna i 26 § om beskaffenheten av

bergfast skyddsrum.

31 §.

Finnes skyddsrum lämpligen böra anordnas å allmän plats eller annat

^

område, som enligt gällande byggnadsbestämmelser ej får bebyggas eller

är avsett för särskilt ändamål, må länsstyrelsen medgiva undantag från

byggnadsbestämmelserna,

ijife

32 §.

Har på grund av föreskrift i denna lag skyddsrum anordnats i källare

till byggnad eller byggnader, som utgöra eller tillhöra sluten kvarters-

bebyggelse eller annan sammanhängande bebyggelse av minst fyrtio me­

ters längd, och finnes i bebyggelsen byggnad med mer än två våningar, må

5!i i civilförsvarschefen, då ledningen av civilförsvaret ankommer på honom,

liii och eljest länsstyrelsen förordna, att öppning skall upptagas i källarmur

js!? mellan olika delar av bebyggelsen (källarmursgenomhrott), därest före­

skrivna reservutgångar prövas icke säkerställa de förbindelser utåt, som äro

nödiga i händelse av byggnadsras.

aTti

33 §.

^ I de fall, då skyldighet föreligger att söka byggnadslov, ankommer det

på byggnadsnämnden att vid prövning av ansökan om sådant lov tillse,

att byggnadsföretaget överensstämmer med bestämmelserna i detta kapitel

och med stöd därav meddelade föreskrifter. I fråga om anläggning eller bygg­

nad, som avses i 24 § 1 mom. 1�3, så ock i fråga om bergfast skyddsrum

skall av byggnadsnämnd meddelat lov till nybyggnad av nämnden under-

i jlu; ställas länsstyrelsens prövning i de hänseenden nyss sagts,

Vill någon, då skyldighet ej föreligger att söka byggnadslov, utföra ny­

byggnad, beträffande vilken gäller skyldighet att anordna skyddsrum,

åligger det honom att i förväg inhämta länsstyrelsens godkännande av bygg­

nadsföretaget i omförmälda hänseenden, dock ej i fråga om byggnad som

tillhör kronan.

Vad i denna paragraf sägs om nybyggnad skall ock gälla om sådan

förändring av befintlig byggnad som enligt vad Konungen därom stadgat

är att hänföra till nybyggnad.

5 KAP.

Särskilda civilförsvarsåtgärder vid krig eller krigsfara

Utrymning och inkvartering

0^

34 §.

10 Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, äger Konungen eller den

:r0 myndighet Konungen bestämmer uppmana eller ålägga invånare inom om-

räde, som blivit eller kan antagas bliva utsatt för fientlig verksamhet eller

40 Inom vilket eljest militära åtgärder av synnerlig betydelse vidtagas eller

¬

background image

158

I960 . Nr

Bortflyttnings- och inflyttningsförbud

37 §.

Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer äger vid krig eller

krigsfara, vari riket befinner sig, meddela förbud för dem som uppehålla

sig inom visst område att lämna detta (bortflyttningsförbud).

Myndighet, som beträffande visst område beslutat om utrymning, äger

utan särskilt bemyndigande meddela dem inom området, vilka icke omfat­

tas av utrymningsbeslutet, förbud som i första stycket sägs.

Vid krig eller krigsfara äger Konungen eller myndighet, som Konungen

bestämmer, i fråga om visst område jämväl förbjuda att den, som icke är

bosatt inom detta, tager uppehåll inom området (inflyttningsförbud).

Allmänna påbud

39 §.

Om alarmering och mörkläggning, så ock om trafiken samt den allmänna

ordningen och säkerbeten under civilförsvarsberedskap äger Konungen

meddela särskilda bestämmelser.

kunna förväntas, att lämna sin bostad och taga uppehåll utom angivet c

råde under den tid, för vilken uppmaningen eller åläggandet gäller (utrym

ning). ^

Har åläggande om utrymning meddelats, må jämväl förordnas att den som

är bosatt inom viss del av det med utrymningsbeslutet avsedda området skaU <

såsom ett led i utrymningen taga uppehåll inom annan del av området (om- \

flyttning).

Ej må uppmaning eller åläggande som i denna paragraf sägs meddelas i

vidare mån än det prövas erforderligt för att skydda befolkningen mot följ­

derna av fientlig verksamhet eller eljest hänsynen till rikets försvar kräver

det.

35 §.

I den mån det prövas nödigt för vinnande av det med utrymning avsedda

syftet äger Konungen eller den mjmdigbet Konungen bestämmer meddela

föreskrifter rörande uppebållsplats för dem, som på grund av beslutet om ^

utrymning lämna sin bostad.

.

36 §.

riieiöj'

Inom civilförsvarsområde skola vidtagas åtgärder för inkvartering och

iitspisning av samt annat bistånd åt dem, som blivit i behov härav i anled-

ning av krigsskada eller utrymning eller andra med krig eller krigsfara

sammanhängande förhållanden.

te sal

te

38 §.

Bortflyttningsförbud må meddelas allenast,

a) då det kan befaras, att åtgärder av synnerlig betydelse, vilka vidtagas

eller sannolikt komma att vidtagas inom området av krigsmakten eller

civilförsvaret, eljest skulle bliva väsentligt försvårade;

b) då tillgängliga transportmedel äro nödvändiga för transporter, som .

.

böra äga företräde framför bortflyttningen;

c) då bortflyttning är förenad med uppenbar livsfara; eller

d) då behovet i orten av arbetskraft för civilförsvarets verksamhet eljest ,

icke skulle bliva tillgodosett.

. . ⬢ t

Inflyttningsförbud må meddelas allenast, då förhållande som angivits '

ovan under a) föreligger eller då inflyttningen är förenad med uppenbar

y', ⬢ ^

livsfara.

¬

background image

.Nr 74:

159

Länsstyrelsen äger förordna, att sålunda utfärdade bestämmelser skola

äga tillämpning jämväl under civilförsvarsövning, och därvid tillika meddela

föreskrifter, i vad mån allmänheten samt industrier och andra företag

skola medverka vid övningen; dock skall, om denna är avsedd att pågå

längre tid än tre dagar. Konungens medgivande till förordnandet inhämtas.

Under högsta civilförsvarsberedskap äger länsstyrelsen förordna om för­

bud mot användande av samlingslokal, såvitt för besökande i lokalen be­

räknat skyddsrum icke finnes att tillgå.

6 KAP.

Kommunerna och civilförsvaret

40 §.

1 mom. Det åligger kommun att

a) genom sina myndigheter lämna länsstyrelsen och civilförsvarschefen

biträde i sådana frågor rörande civilförsvaret som hava samband med de

särskilda myndigheternas verksamhetsområden, varvid kommun bland an­

nat har att på därom gjord framställning tillhandahålla tillgängliga, för

civilförsvaret erforderliga byggnadsritningar, kartor och dylikt;

b) i enlighet med gällande organisationsplan inrätta och utrusta allmän­

na skyddsrum samt vidtaga andra byggnadsanordningar ävensom reserv­

anordningar för vatten-, gas- och elektricitetsförsörjningen så ock under ci­

vilförsvarsberedskap, i den omfattning civilförsvarsstyrelsen eller efter den­

nas allmänna anvisningar länsstyrelsen bestämmer, utföra skyddsrum och

vidtaga andra byggnadstekniska åtgärder avseende det lokala civilförsvaret,

oalctat åtgärderna icke upptagits i organisationsplanen;

c) utföra källarmursgenombrott för allmänna och enskilda skyddsrum;

d) vårda och underhålla de under b) omförmälda anordningarna;

e) förvara och underhålla sådan för det allmänna civilförsvarets ord­

nings- och bevakningstjänst, brandtjänst samt tekniska tjänst anskaffad

materiel, som icke utgör personlig utrustning för tjänstegrenarnas personal;

f) tillhandahålla lämpliga lokaler för civilförsvarets administration samt,

i den mån skyldighet härutinnan icke åvilar ägare eller innehavare av an­

läggning eller byggnad, för förvaring av annan materiel och utrustning för

civilförsvaret än som avses under e) ävensom för utbildningsverksamheten

inom civilförsvaret;

g) svara för avlöning och annan ersättning till personal, vars tjänstgö­

ring i civilförsvaret enligt 20 § skall anses fullgjord i kommunal anställ­

ning;

h) under civilförsvarsberedskap samt vid utbildning och ö^^ling, i den

omfattning organisationsplanen angiver, till allmänna civilförsvarets för­

fogande ställa kommunen tillhörig materiel och annan egendom; samt

i) å trafikled eller annan allmän plats, där kommunen ansvarar för

gatu- eller vägbelysning, vidtaga erforderliga anordningar för den vägle­

dande belysning, som enligt organisationsplanen skall finnas där under

mörkläggning.

2 mom. Därest åtgärd, som avses i 1 mom. b)�e), enligt organisations­

planen hänför sig till flera i samma civilförsvarsområde helt eller delvis in­

gående kommuner, skall den kommun länsstyrelsen bestämmer vidtaga åt­

gärden och förskjuta kostnaderna därför.

I den mån kostnaderna icke täckas av statsmedel, skola de årligen för­

delas mellan kommunerna i förhållande till det antal skattekronor och

skatteören, som inom varje kommun eller del av kommun påförts de skatt-

50�607024. Svensk författningssamling 1960, Nr 74 och 75

¬

background image

160

I960 . Nr

Si/ärl

skyldiga vid nästföregående års taxering till allmän kommunalskatt. På­

står kommun, att särskilda skäl finnas för annan fördelningsgrund, såsom

att vidtagen åtgärd kan antagas bliva till särskilt gagn för viss kommun, eller

uppkommer eljest tvist mellan kommunerna beträffande skyldigheten att

bidraga till kostnaderna, äger länsstyrelsen efter framställning förordna,

hur fördelningen skall ske. Sådan framställning skall göras sist inom tre

månader efter det kommun anmodats erlägga sin kostnadsandel eller, om

framställningen göres av kommun, som förskjutit kostnaderna, efter ut­

gången av det kalenderår, under vilket desamma förskjutits. Till den kom­

mun, som förskjutit kostnaderna, hava övriga kommuner att i överens­

stämmelse med fördelning som nu sagts utgiva på dem belöpande andelar.

Vad i andra stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning beträf-

fande sådan i 1 mom. g) avsedd kostnad som uppkommit under civilför-

svarsberedskap och hänför sig till ändamål, vilket angivits i organisations-

Li

planen såsom gemensamt för flera kommuner, samt beträffande förlust i

anledning av skada å kommun tillhörig materiel eller annan egendom, som

jämlikt 1 mom. h) under civilförsvarsberedskap ställts till civilförsvarets

förfogande för ändamål som nu sagts.

3 mom. Närmare bestämmelser rörande samordningen mellan de kommu­

nala myndigheternas verksamhet och civilförsvaret meddelas av Konungen.

41 §.

1 mom. I varje kommun skola de kommunen med avseende å civilför­

svaret åvilande uppgifterna handhavas av en civilför svarsnämnd.

Kommun äger tillsätta särskild civilförsvarsnämnd. Under civilförsvars­

beredskap må Konungen förordna, att särskild civilförsvarsnämnd skall

tillsättas.

Där särskild ciA�lförsvarsnämnd ej finnes, skall i stad drätselkammaren

och i annan kommun kommunalnämnden vara civilförsvarsnämnd; kom­

mun dock obetaget att uppdraga åt annat kommunalt organ att vara cml-

försvarsnämnd.

2 mom. Ledamöter och suppleanter i särskild civilförsvarsnämnd väljas

av kommunens fullmäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet

ledamöter må dock icke vara under fem. Valet skall vara proportionellt,

därest det begäres av minst så många väljande, som motsvara det tal, vilket

erhålles, om samtliga väljandes antal delas med det antal personer valet

avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val är särskilt

stadgat. Sker ej val av suppleanter proportionellt skall tillika bestämmas

den ordning, i vilken suppleanterna skola inkallas till tjänstgöring.

I fråga om civilförsvarsnämnd i annan kommun än Stockholm skall där­

jämte vad i 32�42 §§ kommunallagen är stadgat rörande kommunens sty­

relse ävensom i 45 § andra och tredje styckena samma lag i fråga om där

avsedd nämnd äga motsvarande tillämpning, dock att det ej är erforderligt

^

att protokoll upptager annat än förteckning å närvarande ledamöter ocli

,

beslutet i varje ärende.

_

t

Beträffande civilförsvarsnämnd i Stockholm skola, utöver vad i detta mo­

ments första stycke sägs, bestämmelserna i 51 § kommunallagen för Stock­

holm äga tillämpning, varjämte skall gälla vad stadsfullmäktige med iakt­

tagande av stadgandena i sagda lag föreskriva. Protokoll som föres vid

ci\ålförsvarsnämndens sammanträde behöver dock ej upptaga annat än för­

teckning å närvarande ledamöter och beslutet i varje ärende.

3 mom. Vid civilförsvarsnämnds sammanträde äger civilförsvarschefen,

även om han ej är ledamot eller suppleant, närvara och deltaga i överlägg­

ningarna men ej i besluten. Om han så önskar, äger han få sin mening an-
tecknad till protokollet.

I

¬

background image

. Nr Ii

161

Länsstyrelsen äger kalla civilförsvarsnärand att sammanträda med läns­

styrelsen eller företrädare för denna. Under civilförsyarsberedskap ävensom

eljest, då ledningen av civilförsvaret ankommer på civilförsvarschefen, äger

denne påkalla sammanträde av nämnden för behandling av uppgivna frågor.

42 §.

För kostnad, som kommun fått ^ndkännas på grund av åtgärd enligt 40 §

1 mom. b) eller c) eller 54 §, äger kommunen erhålla statsbidrag med två

tredjedelar av kostnadens belopp, i den mån kostnaden kan anses skälig.

Från anskaffningskostnaden för skyddsrum, som inrättas av kommun, skall

vid bidragets bestämmande dragas värdet av fredsanvändningen. Till an­

skaffningskostnaden skall härvid hänföras jämväl den merkostnad, som

betingas av att skyddsrummet utföres för fredsanvändning.

Innan medel firmas tillgängliga för beräknat statsbidrag må skyldighet

för kommun att vidtaga åtgärd enligt 40 § 1 mom. b) eller c) ej göras gäl­

lande mot kommunen.

Statsbidrag fastställes för varje kalenderår av länsstyrelsen, om ej Ko­

nungen annorlunda förordnar. Ansökan om statsbidrag för visst kalender-

år skall göras före utgången av nästa kalenderår. När skäl äro därtill, må

Jrh dock ansökan prövas, oalitat den göres senare. Finner länsstyrelsen ansök­

ningen såsom för sent inkommen ej böra upptagas till prövning, skall av-

2;,;. visningsbeslutet underställas Konungen.

-j

Länsstyrelsen äger att till kommun utgiva förskott å statsbidrag i enlig-

/tjf. het med de närmare föreskrifter Konungen meddelar.

43 §.

Därest särskilda omständigheter föranleda det, äger Konungen medgiva,

att kommun må för kostnad, som kommunen fått vidkännas på grund av

^ åtgärd enligt 40 § 1 mom. b) eller c) eller 54 §, erhålla högre statsbidrag än

i 42 § stadgas.

44 §.

Tillhandahåller kommun lokaler för civilförsvarets administration, för

förvaring av annan materiel eller utrustning för civilförsvaret än som avses

i 40 § 1 mom. e) eller för annan civilförsvarsutbildning än sådan som avser

det egna civilförsvarsområdets personal, skall skälig ersättning därför ut­

givas av statsmedel.

45 §.

^

Har kommunalt anställd personal, tillhörande det allmänna civilförsva-

ret, jämlikt 8 § tagits i ansprålc för uppgifter som ej röra det egna civilför-

svarsområdet, äger kommunen av statsmedel erhålla skälig gottgörelse för

avlöning och arman ersättning, som kommunen till följd av bestämmelserna

i 20 § utgivit för tjänstgöringen.

Om under högsta civilförsvarsberedskap materiel eller annan egendom,

som kommun enligt gällande organisationsplan ställt till allmänna civil­

försvarets förfogande, avsevärt skadats på grund av fientlig verksamhet el­

ler ock under användning utom det egna civilförsvarsområdet, äger kom­

munen erhålla skälig gottgörelse av statsmedel.

Gottgörelse enligt denna paragraf bestämmes av länsstyrelsen i det län,

där den ersättningsberättigade kommunen är belägen.

46 §.

Ingår municipalsamhälle eller del därav i civilförsvarsområde skola föl­

jande särskilda bestämmelser gälla:

1) Vad som stadgas i 40 § 1 mom. a) samt g), b) oeh i) jämte därtill

¬

background image

162

I960 . Nr

anslutande bestämmelser i 40 § 2 mom. skall äga motsvarande tillämp

ä municipalsamjlället.

, '

2) Municipalsamhället äger samma rätt till gottgörelse av statsmedel so

beträffande kommun stadgas i 45 §.

7 KAP.

Fastighetsägarna och civilförsvaret, m. m.

Verkskydd m. m.

47 §.

_ ,

�gare av anläggning eller byggnad, för vilken verkskydd skall vara or-

ganiserat, är pliktig

jcfe'

a) att planlägga verkskyddet;

rS

b) att anskaffa, förvara och underbålla materiel, utrustning och andra '

förnödenheter, som erfordras för verkskyddets verksamhet;

c) att i mån av behov inrätta, utrusta och underhålla ledningscentral och

andra uppehållsplatser f�r verkskyddspersonalen;

d) att enligt bestämmelser, som Konungen utfärdar, bestrida kostnader

för utbildning av verkskyddspersonalen;

e) att på anmodan av civilförsvarsmyndighet tillhandahålla denna de

upplysningar och handlingar rörande anläggningen eller byggnaden eller ,

där bedriven eller tillämnad verksamhet, som äro erforderliga för myndig­

hetens befattning med verkskyddet; samt

f) att i övrigt vidtaga de särskilda anordningar och åtgärder, som äro

erforderliga för verkskyddets verksamhet.

Utbildning av verkskyddspersonal genomföres av civilförsvarsmyndighet,

i den mån länsstyrelsen ej medgiver att utbildning må ske genom ägarens

försorg.

Den som driver verksamhet inom anläggning eller byggnad, för vilken

verkskydd finnes, är pliktig att utgiva ersättning för tjänstgöring i verk-

skyddet till de i hans tjänst anställda. Ersättningen skall utgå enligt de

grunder Konungen bestämmer.

48 §.

�r anläggning eller byggnad i sin helhet upplåten till någon med nytt­

janderätt, skall vad i 47 § stadgas om ägare i stället gälla nyttj anderätts-

havaren, om ej länsstyrelsen för visst fall förordnar annorlunda; dock att,

då nyttj anderätten avser kortare tid än två år, det allenast skall åligga

nyttjanderättshavaren att planlägga verkskyddet, bestrida kostnad för ut­

bildning av dess personal, tillhandahålla upplysningar och handlingar samt

vårda verkskyddets materiel.

49 §.

Länsst3Trelsen äger, om överenskommelse ej kan träffas, förordna att för

två eller flera anläggningar eller byggnader gernensamt verkskydd sk^l;

organiseras samt bestämma de grunder, enligt vilka kostnaden skall för^

delas.

50 §.

Gemensam organisation för lokalt allmänt civilförsvar och ett eller flera,

verkskydd skall grundas på avtal mellan länsstyrelsen och den eller dem,

som äro skyldiga att anordna verkskydd. I avtalet skola grunderna för or­

ganisationen och för fördelningen av kostnaderna för denna angivas.

¬

background image

. Nr 74

163

51 §.

^

Har jämlikt 8 § verkskydd tagits i anspråk för uppgifter som ej röra den

anläggning eller byggnad, för vilken det är avsett, skall skälig ersättning

utgå av statsmedel dels för vad som utgivits till verkskyddspersonalen e^igt

47 § tredje stycket, dels för skada å materiel eller annan egendom, därest

skadan ej är ringa.

Anspråk på ersättning prövas i den ordning som är stadgad beträffande

rekvisition för krigsmaktens behov.

52 §.

�gare eller innehavare av anläggning eller byggnad, så ock den som i

fråga om tillsyn därå företräder ägaren eller innehavaren är pliktig att

tillhandagå civilförsvarsmyndighet med att anskaffa upplysningar om dem

som bo eller äro verksamma inom anläggningen eller byggnaden samt att

till dem förmedla ålägganden och andra meddelanden från civilförsvars­

myndighet.

Vad nu sagts skall, såvitt gäller anställda, äga motsvarande tillämpning å

arbetsgivaren och den som företräder honom.

Skyddsrum och andra anordningar

53 §.

i mom. Enskilt skyddsrum, som enligt 24 § skall finnas för anläggning

eller byggnad, skall inrättas, utrustas och underhållas av dennas ägare.

Den som med nyttjanderätt innehar fastighet eller byggnad eller del där­

av må ej hindra ägaren att där inrätta skyddsrum.

1 skyddsrummets utrustning skall ingå brand- och sjukvårdsmateriel en­

ligt anvisningar, som utfärdas av civilförsvarsstyrelsen.

2 mom. Upphör inom visst område eller å viss plats skyldighet att anordna

enskilt skyddsrum, må Konungen eller myndighet, som Konungen bestäm­

mer, förordna, att där befintliga skyddsrum likväl skola utrustas och under­

hållas.

54 §.

Skall ett i organisationsplanen upptaget allmänt skyddsrum inrättas som

bergfast skyddsrum på mark, som äges eller nyttjas av annan än kom­

mun, må länsstyrelsen medgiva honom att i stället för kommunen inrätta

och utrusta skyddsrummet, därest det kan ske utan olägenhet för skydds­

rumsfrågans ordnande. Anordnaren äger för sådant fall att enligt de all­

männa föreskrifter Konungen meddelar av kommunen utfå den del av an­

läggningskostnaden, som överstiger skäligt fredsanvändningsvärde. Fördel­

ningen av kostnaden i fall som här avses bestämmes av länsstyrelsen.

55 §.

Kan ej överenskommelse träffas om anordnande av gemensamt skydds­

rum efter vad i 24 § 2 mom. första stycket sägs, ankommer det på länssty­

relsen att förordna om sådant skyddsrum och dess belägenhet, så ock att be­

stämma grunderna för kostnadens fördelning.

Finnes ägare icke skäligen kunna inrätta erforderligt skyddsrum i egen

fastighet eller byggnad och kan behovet av skyddsrum icke lämpligen till­

godoses genom anordnande av gemensamt skyddsrum, äger länsstyrelsen

medgiva ägaren rätt att inrätta skyddsrum i annan tillhörig fastighet eller

byggnad.

För skada eller intrång, som genom inrättande av gemensamt skydds­

rum eller av skyddsrum i annan tillhörig fastighet eller byggnad åsamkas

¬

background image

i?

164

I960 . Nr ^

:

ägaren till den fastighet eller byggnad, i vilken skyddsrummet inrättas,

ägaren, om skadan eller intrånget icke är att anse såsom allenast rin

erhålla skälig ersättning. Motsvarande rätt till ersättning tillkommer jäm

väl nyttjanderättshavare.

Hos länsstyrelsen skall i förväg ställas pant eller borgen för ersättningens ^

gäldande; dock skall vad sålunda stadgas icke gälla kronan eller kommunt

57 §.

�gare av anläggning eller byggnad är pliktig

a) att vidtaga erforderliga anordningar för alarmering av dem som vis-

tas i eller vid anläggningen eller byggnaden;

b) att vidtaga erforderliga anordningar för mörkläggning av anlägg­

ningen eller byggnaden;

c) att, om det finnes vara av särskild betydelse att anläggningen eller

byggnaden maskeras, under civilförsvarsberedskap tåla eller vidtaga sådan

härför erforderlig åtgärd, som anbefalles av länsstyrelsen eller, efter läns-

styrelsens bemyndigande, av civilförsvarscbefen, samt

d) att, enligt vad Konungen därom förordnar, förbereda och under civil- '

försvarsberedskap förse anläggningen eller byggnaden med anordningar,

som kunna bereda dem som vistas där skäligt skydd mot radioaktiv strål­

ning.

�r anläggningen eller byggnaden helt eller delvis upplåten till annan,

skall i fråga om skyldighet som angives under b) och d) ägaren vara an­

svarig för anskaffning och tillpassning av materielen ävensom för anskaff- >

ning och uppsättning av anordningar för dess anbringande, medan inne-

bavaren skall svara för materielens anbringande och övriga åtgärder för

dess användning. Vad under c) stadgas skall gälla jämväl innehavare.

58 §.

Har byggnad, som användes eller lämpligen kan användas för bostads­

ändamål, skadats genom fientlig verksamhet, är byggnadens ägare eller

innehavare under högsta civilförsvarsberedskap pliktig att följa de före­

skrifter i fråga om byggnadens iordningställande, som meddelas av läns­

styrelsen eller civilförsvarscbefen. Ej må dock någon åläggas att ombesörja

åtgärd, som skulle medföra oskälig kostnad eller väsentlig olägenhet för

honom.

Utrymning

59 §.

Har beslut meddelats om utrymning av visst område, åligger det envar,

som omfattas av beslutet, att följa de särskilda föreskrifter, som utfärdas i

anledning härav.

Den som inom området driver sjukbus, barnhem, ålderdomshem eller

annan vårdanstalt är skyldig att utan ersättning tillhandahålla civilförsvars-

myndighet utrustning, som efter utrymningen icke erfordras för anstaltens

verksamhet inom området, för förläggning, i vilken personer från anstalten

skola inkvarteras,

60 §.

Den som svarar för avlöning av personal vid undervisnings- eller vård­

anstalt är skyldig att avlöna personal med motsvarande arbetsuppgifter

vid förläggning, som efter anstaltens utrymning anordnats för dennas ele-

ver eller intagna.

¬

background image

Nr 74

165

Gemensamma hestämmelser

61 §.

Finner länsstyrelsen i fråga om viss egendom annan åtgärd än förut i

detta kapitel sägs oundgänglig för tillgodoseende av ändamål, som civil­

försvaret har att ombesörja, äger länsstyrelsen ålägga egendomens ägare

eller innehavare att tåla eller vidtaga åtgärden.

62 §.

Den som med stöd av 28 eller 29 § ålagts att anordna enskilt skyddsrum

av särskild beskaffenhet eller storlek så ock den som med stöd av 57 §

första stycket c) eller 61 § ålagts att vidtaga eller tåla åtgärd, som avses i

nämnda lagrum, är berättigad till skälig ersättning av statsmedel för kost­

nad eller skada, som åsamkats honom. Vid ersättningens bestämmande skall

hänsyn tagas till den nytta, åtgärden kan medföra för honom. �r kostnaden

eller skadan ringa, utgår icke ersättning.

Anspråk på ersättning prövas i den ordning som är stadgad beträffande

rekvisition för krigsmaktens behov.

63 §.

Om anläggning eller byggnad eller del därav innehaves med nyttjanderätt

vid fullbordandet av sådan särskild anordning eller åtgärd, som jämlikt

denna lag eller med stöd därav lämnad föreskrift åligger ägaren, är nytt-

janderättshavaren, såframt därefter minst två år återstå av tiden för nytt-

janderätten och det finnes uppenbart obilligt, att ägaren skall vidkännas

hela kostnaden, pliktig att på yrkande av ägaren utgiva skäligt bidrag bär­

till.

64 §.

Skall för byggnad, som tillhör bostadsrättsförening, särskild anordning

eller åtgärd vidtagas, som byggnadens ägare jämlikt denna lag bar att om­

besörja, äro bostadsrättsbavarna, utan binder av vad i föreningens stadgar

bestämts, pliktiga att tillskjuta det belopp, som erfordras för bestridande

av kostnaden. �& beslut om tillskott för sådant ändamål skall vad i 60 § 1.

lagen om bostadsrättsföreningar är stadgat ej äga tillämpning.

65 §.

För utrönande av vilka åtgärder som vidtagits eller böra vidtagas inom

eller vid anläggning eller byggnad för bevakning, som ankommer på civil­

försvaret, eller eljest till skydd mot skada av fientlig verksamhet, så ock i

vad mån anläggningen eller byggnaden lämpligen kan användas för civil­

försvaret äger civilförsvarsmyndigbet besiktiga anläggningen eller bygg­

naden.

66 §.

Det åligger envar att vid förfrågan av vederbörlig myndighet lämna upp­

lysning, huruvida och till vilken myckenhet lian innebar egendom som kan

komma att erfordras för civilförsvaret eller bliva föremål för åtgärd enligt

denna lag.

Vägrar någon att lämna begärd upplysning eller finnes skälig anledning

misstänka att han söker vilseleda myndighet rörande förhållanden, om

vilka upplysning begärts, må under civilförsvarsberedskap hans kontor,

lagerlokal eller annan lägenhet, varöver han förfogar, undersökas och hans

bandelsböcker och affärshandlingar granskas. Vid sådan undersökning

skall vad i 28 kap. rättegångsbalken är stadgat om husrannsakan gälla i

tillämpliga delar, varvid länsstyrelsen eller civilförsvarscbefen skall utöva

¬

background image

166

I960 . Nr

den befogenhet, som vid husrannsakan tillkommer undersökningsledaré

åklagaren eller rätten.

67 §.

Såsom ägare av anläggning, byggnad eller annan egendom anses i denna

lag jämväl den, som innehar egendomen med fri förfoganderätt eller fidei­

kommissrätt eller därmed jämförlig rätt.

8 KAP.

Förfoganderätt för civilförsvarets behov

68 §.

Civilförsvarschef och chef för iindsättningskår inom civilförsvaret även­

som länsstyrelse äga under civilförvarsberedskap taga i ansprålc mark­

områden, byggnader, utrymmen, livsmedel, transportmedel, utrustnings­

persedlar, materiel och annan egendom, som innehaves av annan än staten,

därest det finnes erforderligt för att statlig civilförsvarsuppgift skall kunna

fullgöras och överenskommelse om egendomens avstående ej kan träffas

tillräckligt skyndsamt. Civilförsvarschef och länsstyrelse äga härvid en­

dast taga i anspråk sådan egendom, som finnes inom deras verksamhets­

område; dock må efter länsstyrelsens medgivande civilförsvarschef taga

motorfordon, släpfordon och motorredskap i anspråk, även om de finnaS

inom annat till länet hörande civilförsvarsområde.

,

I den mån det prövas nödigt för fullgörande av kommuns skyldigheter

enligt 40 § 1 mom. b) och c) att egendom tages i anspråk för kommuns

räkning, skall vad i nästföregående stycke sägs äga motsvarande tillämp-

jati

ning såvitt gäller egendom, som finnes inom kommunen. Vad sålunda

stadgats skall i fråga om utförande av byggnadsanordning och källarmurs-

genombrott gälla jämväl under tid, då civilförsvarsberedskap icke råder;

förfoganderätten må härvid dock endast utövas av länsstyrelsen.

69 §.

Då egendom tages i anspråk, skall såvitt möjligt hänsyn tagas till äga­

rens eller innehavarens tillgång på egendom, varom fråga är, och behov

därav för sin näring. Vad som oundgängligen erfordras för någons näring

må ej utan tvingande skäl tagas i anspråk.

70 §.

1 mom. Har ägare eller innehavare av byggnad som tages i anspråk

stadigvarande bostad i byggnaden, skall på anfordran nödigt bostadsut- ,

rymme där anvisas honom och hans familj.

2 mom. Den som äger eller har nyttjanderätt till byggnad eller del av

byggnad, vilken tages i anspråk för inkvartering av utrymmande befolk-

bij , '

ningsgrupp, skall, om han tillhör denna grupp och önskar taga bostad i

byggnaden, få nödigt bostadsutrymme anvisat åt sig i denna. Detsamma

skall gälla om äganderätten eller nyttjanderätten tillkommer någon i den

utrymmandes familj.

Därest tillämpning av vad nu sagts skulle medföra allvarligt hinder för

byggnadens planenliga användning, skall bostadsutrymme i stället anvisas

inom annan byggnad i samma civilförsvarsområde.

^

71 §.

'⬢

Markområde, byggnader och utrymmen, så ock transportmedel, vilka

icke stadigvarande erfordras för civilförsvarets behov, tagas i anspråk med

nyttjanderätt. Egendom, som kan antagas bliva förbrukad eller förstörd i

¬

background image

Nr 74

167

eller komma att väsentligt minska i värde, tages i anspråk med äganderätt.

Annan egendom tages i anspråk med nyttjanderätt, såvida icke den som ut­

övar förfoganderätten finner lämpligt eller ägaren påfordrar, att egendomen

övertages med äganderätt.

72 §.

�gare eller innehavare av egendom, som tagits i anspråk med nyttjande­

rätt, är skyldig att, i den mån det påfordras, tåla eller vidtaga ändring eller

förflyttning av inredning eller utrustning, som hör till egendomen, samt att

i övrigt tåla de åtgärder beträffande egendomen, vilka den som utövar för­

foganderätten finner erforderliga,

73 §.

Har egendom tagits i anspråk jämlikt 68 § eller åtgärd vidtagits jämlikt

72 §, är egendomens ägare eller innehavare berättigad till ersättning enligt

de grunder, som äro stadgade i fråga om rekvisition för krigsmaktens behov.

Anspråk på ersättning skall prövas i den ordning, som gäller för ersätt­

ningsanspråk i anledning av sådan rekvisition med iakttagande av att efter

taxa utgående ersättning fastställes till beloppet av den, som utövar för­

foganderätten. �ven om egendom, som tages i anspråk, är avsedd att till­

handahållas endast vid särskilda tillfällen, må ersättningen bestämmas en

gång för alla, dock att inskränkning icke härigenom sker i rätten till er­

sättning för skada, som ej förutsetts.

Ersättning gäldas, om egendomen tagits i anspråk för kommuns räkning,

av kommunen och eljest av staten.

74 §.

Har någon till säkerhet för fordran panträtt i egendom, som tagits i

anspråk med äganderätt, äger han framför ägaren rätt att utfå sin fordran

ur ersättningsbeloppet, även om fordringen ej är förfallen till betalning.

Detsamma skall ock gälla den, som har rätt att kvarhålla egendomen till

säkerhet för förfallen fordran.

Ersättningsbelopp för egendom, som är utmätt, skall utgivas till utmät­

ningsmannen, om borgenären yrkar det. Avser beloppet egendom, som

satts i kvarstad eller under skingringsförbud, skall det, om part så begär,

utgivas till överexekutor, som har att förfara därmed på sätt är stadgat i

i86 § utsökningslagen.

75 §.

I den mån det prövas oundgängligt för att annan civilförsvarsuppgift än

som avses i 68 § skall kunna fullgöras, äger civilförsvarsmyndighet, i en­

lighet med vad Konungen närmare förordnar därom, under civilförsvars­

beredskap taga i anspråk egendom, som innehaves av annan än staten.

Härvid skola bestämmelserna i 68�74 §§ lända till efterrättelse i tillämp­

liga delar.

76 §.

Vägrar eller försummar någon att behörigen eller i rätt tid tillhanda­

hålla egendom, som tagits i ansprålc med förfoganderätt enligt denna lag,

äger polismyndighet uttaga egendomen. Kan dröjsmål medföra våda och

är polismyndighet icke att tillgå, tillkommer samma rätt den som utövat

förfoganderätten.

51�60702//. Svensk författningssamling 1960, Nr 7d och 75

¬

background image

168

I960 . Nr

*'!

9 KAP.

Ansvarsbestämmelser m. m.

77 §.

Uteblir någon utan anmält laga förfall från tjänstgöring i civilförsvaretj

som jämlikt denna lag åvilar honom och vartill han blivit kallad i veder­

börlig, ordning, eller awiker någon olovligen därifrån, må han på. fraixi; '

ställning av länsstyrelsen, chef för undsättningskår eller civilförsvarsche­

fen omedelbart bämtas på egen bekostnad genom polismyndighetens för­

sorg. Detsamma skall gälla om civilförsvarspliktig utan anmält laga för-{

fall underlåter att efterkomma jämlikt 18 8 utfärdad kallelse till personlig

inställelse.

78 §.

�r någon jämlikt 15 § eller bestämmelse i 6 eller 7 kap. eller föreskrift,

som meddelats med stöd av dylik bestämmelse, eller jämlikt 80 § andra

stycket skyldig att fullgöra något och underlåter han det, äger länsstyrelsen

förelägga honom lämpligt vite. Länsst^elsen må ock i sådant fall lämna

erforderlig handräckning eller ombesörja föreskriven åtgärd samt uttaga

kostnaden härför av den försumlige, i den mån han icke på grund av stad- .

gande i denna lag är berättigad till ersättning för kostnaden.

79 §.

1 mom. Den som underlåter att lämna upplysningar i enlighet med 15 §

straffes med böter, högst trehundra kronor.

2 mom. Med böter, högst trehundra kronor, straffes civilförsvarspliktig,

som utan laga förfall underlåter att efterkomma kallelse jämlikt 18 §, även­

som civilförsvarspliktig, som i sådant fall för sin utevaro har laga förfall

men underlåter att anmäla detta så snart ske kan,

3 mom. Den som är civilförsvarspliktig eller eljest inskriven i civilför­

svaret och som av oaktsamhet, som ej är ringa, underlåter att efter veder­

börlig kallelse inställa sig till tjänstgöring eller eljest olovligen undanhåller

sig därifrån straffes med dagsböter. Har han laga förfall för sin utevaro

men underlåter han att anmäla detta så snart ske kan, straffes med böter,

högst trehundra kronor.

Har civilförsvarspliktig eller den, som eljest är inskriven i cmlförsvaret,

om rekommenderad försändelse mottagit avi, av vilken framgår att för­

sändelsen avsänts av civilförsvarsmyndighet, och underlåter han utan laga;,

förfall att avhämta försändelsen och taga del av dess innehåll eller vägrar

han att utkvittera eller mottaga försändelse från ci\dlförsvarsmyndigliet,

då den tillhandahålles honom, dömes till dagsböter.

^1 mom. Med dagsböter straffes

1. den som underlåter att tillhandahålla upplysningar eller handlingar

enlighet med vad som stadgas i 47 § första stycket e); samt

2. den som underlåter att tillhandagå med anskaffning av upplysningar;

eller att förmedla ålägganden och andra meddelanden efter vad som stadgas

i 52 §.

80 §.

Den som underlåter att i förväg innhämta länsstyrelsens godkännande i '

fall, då så skall ske enligt 33 §, straffes med dag.sböter.

Det åligger den vilken gjort sig skyldig till underlåtenhet, som avses i'

första stycket, att i enlighet med länsstyrelsens anvisningar ändra vad som

¬

background image

.

. Nr 74

169

redan utförts. Samma skyldighet åvilar den som åsidosatt föreskrift, vilken

meddelats av länsstyrelsen vid prövning enligt 33 §.

81 §.

Med dagsböter eller fängelse eller, om omständigheterna äro synnerligen

försvårande och brottet begåtts under högsta civilförsvarsberedskap, med

straffarbete i högst två år straffes

1. den som är civilförsvarspliktig eller eljest inskriven i civilförsvaret

och som, i avsikt att undandraga sig sina skyldigbeter, underlåter att efter

vederbörlig kallelse inställa sig till tjänstgöring i civilförsvaret eller eljest

olovligen undanhåller sig därifrån;

2. den som under tjänstgöring i civilförsvaret vägrar att åtlyda vad ve­

derbörande befäl under tjänsten befallt honom rörande denna eller som

eljest under tjänstgöring i civilförsvaret uppsåtligen eller av oaktsambet,

som ej är ringa, åsidosätter vad som åligger honom enligt reglementen, in­

struktioner eller andra allmänna bestämmelser eller särskilda föreskrifter;

3. den som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift om förhållande, varom

han enligt 15 § eller 47 § första stycket e) är pliktig att lämna upplysning;

4. den som i strid mot föreskriften i 19 § eller särskilt meddelat bort-

flyttningsförbud lämnar sin vistelseort ävensom den som överträder sär­

skilt meddelat inflyttningsförbud;

5. den som uppenbart vanvårdar materiel, utrustning eller annan egen­

dom, som han mottagit av civilförsvarsmyndigbet för förvaring;

6. den som utan skälig anledning vägrar att låta civilförsvarsmyndigbet

besiktiga anläggning eller byggnad efter vad i 65 § sägs;

7. den som ^dd förfrågan jämlikt 66 § vägrar att lämna upplysning eller

som vid sådan förfrågan eller i samband med undersökning eller gransk­

ning som avses i nämnda paragraf söker vilseleda myndighet rörande för­

hållande, som avses i samma paragrafs första stycke;

8. den som med vetskap om att civilförsvarsmyndigbet jämlikt 8 kap.

beslutat taga i anspråk egendom, som innebaves av honom, vägrar eller

försummar att bebörigen eller i rätt tid tillbandabålla myndigbeten egen­

domen eller genom att avbända sig egendomen eller på annat sätt omöj­

liggör egendomens tagande i anspråk; samt

9. den som eljest åsidosätter föreskrift eller föreläggande, som meddelats

med stöd av denna lag eller av Konungen meddelade tillämpningsbestäm­

melser till lagen och ej avser åliggande, för vars fullgörande vite kan före­

läggas enligt 78 §.

Har någon övertygats om gärning, som enligt denna paragraf är belagd

med straff, må rätten, i den mån det finnes skäligt, förklara egendom,

som undanhållits genom gärningen, förverkad till kronan eller, om egen­

domen ej kan tillrättaskaffas, förplikta honom att utgiva ersättning till kro­

nan för egendomens värde.

82 §.

Vad som inhämtats genom sådan upplysning eller sådant tillhandahål­

lande av handlingar som avses i 47 § första stycket e), vid besiktning jäm­

likt 65 § eller vid sådan förfrågan, undersökning eller granskning som avses

i 66 § må ej yppas i A�dare m ån än som erfordras för vinnande av det av­

sedda syftet. Bryter någon häremot, straffes med dagsböter eller fängelse.

Förseelse som i första stycket sägs må åtalas av allmän åklagare endast

efter angivelse av målsäganden.

83 §.

�ver civilförsvarscbefs beslut i ärende, som avses i denna lag, må besvär

anföras hos länsstyrelsen.

¬

background image

170

I960 . Nr

i '

⬢i;'-

Beslut, som enligt denna lag meddelats av länsstyrelse eller civilförs

styrelsen, må överklagas hos Konungen.

Talan må icke föras mot beslut, som meddelats enligt 19, 34, 35,

eller 58 §.

Under högsta civilförsvarsberedskap så ock eljest när särskilda skäl ärq

därtill må myndighet, som meddelat beslut enligt denna lag, förordna a

beslutet omedelbart skall lända till efterrättelse.

84 §.

Vad i denna lag stadgas äger icke tillämpning, i den mån motsvarande'

förhållanden regleras i lagen om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraft­

anläggningar.

Om förhållanden, som avses i denna lag, äger Konungen meddela sär­

skilda föreskrifter, såvitt angår anläggningar eller byggnader som äro av­

sedda för krigsmaktens behov, kommunikationsverk eller andra verk, före­

tag eller inrättningar av större omfattning eller särskild beskaffenhet samt

fartyg.

85 §.

Konungen äger meddela närmare bestämmelser rörande tillämpningen av

denna lag.

(Si

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1960, då civilförsvarslagen den 15 juli

1944 (nr 536) skall, med de undantag som angivas nedan, upphöra att g^la.

1. Förekommer i lag eller författning hänvisning till lagrum, som ersatts

genom bestämmelse i denna lag, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

Vad om luftskyddschef är stadgat skall gälla om civilförsvarschef.

2. Intill dess nya organisationsplaner upprättats skola vid denna lags

,

ikraftträdande gällande organisationsplaner lända till efterrättelse. Beslut,

'R'

förordnande eller föreskrift, som meddelats med stöd av sådant stadgande

i äldre lagen, vilket ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall alltjämt

gälla, intill dess annorlunda förordnas.

3. Vad i 40�43 och 66�68 §§ i 1944 års civilförsvarslag stadgas i avseen­

de å undanförsel och förstöring skall jämte till nämnda paragrafer anslu­

tande bestämmelser i 9 kap. av samma lag alltjämt gälla, intill dess annor­

lunda förordnas. Härvnd skall vad i 66 och 68 §⬢§ sä gs om civilförsvarsmyn­

dighet i stället gälla den myndighet, som Konungen bestämmer.

^

4. Har kommun tillsatt särskild civilförsvarsnämnd enligt äldre lagen

skall val av sådan nämnd enligt nya lagen i annan kommun än Stoclchol

första gången äga rum under år 1963. Tjänstgöringstiden för enligt äldr

bestämmelser valda ledamöter och suppleanter i särskild civilförs var snämn

skall i Stockholm upphöra med utgången av år 1960 och i annan komm

med utgången av år 1963.

^

5. Har före denna lags ikraftträdande för anläggning eller byggnad i

rätlats enskilt skyddsrum, som blivit i vederbörlig ordning godkänt, må e''

med mindre särskilda skäl äro därtill, anläggningens eller byggnadens äg

re åläggas att inrätta nytt skyddsrum eller att utöka eller förändra

godkända skyddsrummet; dock skall han vara skyldig att utrusta sky

rummet med brand- och sjukvårdsmateriel enligt vad som stadgas i 53

Vad nu sagts skall även gälla enskilt skyddsrum, för vilket före lage

ikraftträdande byggnadslov föreligger.

6. Beträffande fastighetsägarbidrag, som fastställts jämlikt 59 b § i 194|

års civilförsvarslag, må Konungen, om med hänsyn till föreliggande om

ständigheter så prövas skäligt, på framställning av fastighetsägaren efter

skänka bidraget eller, i den mån det redan erlagts, förordna om dess åte

löltr ,

Vi

¬

background image

- ⬢ -⬢ ⬢

�

74 ocli 75

171

betalning. Vid beslut om efterskänkande eller återbetalning äger Konung­

en fästa villkor.

Framställning, som avses i föregående stycke, skall ingivas av fastighets­

ägaren till den kommun, där fastigheten är belägen, före den 1 juli 1961

och skall, åtföljd av kommunens yttrande, av kommunen underställas

Konungens prövning. Berättigas fastighetsägaren att återfå erlagt bidrags­

belopp, skall detta utbetalas av kommunen med rätt för denna att av stats­

medel återfå två tredjedelar av det utbetalda beloppet.

Konungen äger meddela närmare bestämmelser för tillämpningen av vad

som stadgas under denna punkt.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

\dsso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bel<räfta låtit.

Stocldiolms slott den 22 april 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Inrikesdepartementet)

RUNE B. JOHANSSON

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.