SFS 1996:406 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 1996:406 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
SFS 1996_406 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986_1102)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

665

SFS 1996:406
Utkom från trycket
den 4 juni 1996

Lag
om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

utfärdad den 15 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 70 och 71 §§ räddningstjänstlagen

(1986:1102)2 skall ha följande lydelse.

70 §3 Om en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar hemvist här
i landet medverkar i en räddningsinsats i Sverige på begäran av regeringen,
en kommun eller en statlig myndighet enligt 69 § skall staten i stället för
den utländska personen ersätta skada som uppkommer i samband med

1

Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237.

2

Lagen omtryckt 1992:948.

3

Senaste lydelse 1994:1722.

background image

666

SFS 1996:406

räddningsinsatsen för vilken den utländska personen annars skulle ha varit
skadeståndsskyldig enligt svensk lag.

Staten skall även ersätta en utländsk fysisk eller juridisk person som sak-

nar hemvist i Sverige och som handlar för biståndsgivarens räkning för
personskada och skada på utrustning eller material som används vid bi-
ståndsgivningen, om skadan har uppkommit i Sverige i samband med

räddningsinsatsen.

71 §4 Staten får kräva tillbaka ersättning som betalats enligt 70 § första
stycket av den som har vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vårds-

löshet. För den som är att anse som arbetstagare skall dock ansvaret vara
begränsat på det sätt som sägs i 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Om rätt till återkrav för ersättning som har betalats för atomskada finns

särskilda bestämmelser i atomansvarighetslagen (1968:45).

Om utländskt bistånd har begärts av en kommun, får staten av denna krä-

va tillbaka vad staten har betalat enligt 70 § eller enligt åtagande i interna-
tionella överenskommelser om sådant bistånd i den mån kostnaden jämte
kommunens egna kostnader för räddningsinsatsen inte överstiger självris-
ken enligt 37 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg

4

Senaste lydelse 1994:1722. (Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.