SFS 1999:383 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 1999:383 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
990383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

utfärdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 30

§ räddningstjänstlagen

(1986:1102)

2

skall ha följande lydelse.

30 §

Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för räddnings-

tjänst skall se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsorga-
nen.

När ett räddningsorgan gör en räddningsinsats, skall polismyndigheten

underrättas om insatsen.

Om effekterna av en olyckshändelse kan kräva särskilda åtgärder till

skydd för befolkningen eller miljön i ett annat land än Sverige, skall det
räddningsorgan som gör räddningsinsatsen omedelbart underrätta berörd
myndighet i det andra landet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

BJ�RN VON SYDOW

Maj Johansson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219.

2

Lagen omtryckt 1992:948.

SFS 1999:383

Utkom från trycket
den 14 juni 1999

3*

SFS 1999:381-395

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.