SFS 2006:547 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 2006:547 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
060547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 2 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor skall ha följande lydelse.

10 kap.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta
att fysiska eller juridiska personer skall medverka vid övningar av betydelse
för den räddningstjänst som skall bedrivas under höjd beredskap.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJ�RKLUND

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295.

SFS 2006:547

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.