SFS 1998:1556 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 1998:1556 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
981556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102);

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 32 § räddningstjänstlagen

(1986:1102)

2

skall ha följande lydelse.

32 § Räddningsledare är

1.

i den kommunala räddningstjänsten räddningschefen eller den som

denne har utsett,

2.

i fjällräddningstjänsten och i fråga om efterforskning enligt 27 a §

polischefen i distriktet eller den som denne har utsett,

3. i övrig räddningstjänst den som den ansvariga myndigheten har utsett.
Samverkar två eller flera räddningskårer i en räddningsinsats som berör

mer än en kommuns område inom samma län, skall länsstyrelsen bestämma
vem av räddningsledarna som skall leda insatsen, om inte räddningsledarna
själva har bestämt det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BJ�RN VON SYDOW

Ingvar �&kesson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1998/99:1, utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU5, rskr. 1998/99:36.

2

Lagen omtryckt 1992:948.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1556
Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.