SFS 2009:1361 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 2009:1361 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
091361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 6 kap. 2 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ordet ⬝Sjöfartsverkets⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportsty-
relsens⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

SFS 2009:1361

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.